Kongressbeslut om Feministiskt initiativs valdeltagande

7 april 2013

Feministiskt initiativ antog enhälligt på kongressen 2013 följande text:

För att göra en lång historia kort
År 1994 lanserades stödstrumporna.
År 2004 inleddes de första samtalen kring ett feministiskt initiativ.
År 2014 är det dags för fler att ta ansvar för feminismen som en självständig ideologisk utgångspunkt för politiskt och parlamentariskt arbete.

Fi har sedan starten år 2005 stärkt och breddat den feministiska rörelsen. Det var inte självklart för alla från början att F! skulle vara en organisation med ett antirasistiskt och normkritiskt perspektiv. De diskussioner som startades då har lett till att F! nu är en organisation som jobbar både mot samhälleliga och interna maktstrukturer. Fi är det enda politiska parti som genomgående pratar om rasismen och heteronormen som strukturella problem. Våra förslag har av många setts som provocerande just för att det är kvinnor, hbt-personer och rasifierade själva som har formulerat problem och lösningar. Ändring av namnlagen och avskaffandet av tvångssteriliseringskravet på transpersoner som vill genomföra
juridiskt könsbyte är två belysande exempel bland flera.

Valåret 2014
År 2014 står vi inför två viktiga val. I juni är det val till EU-parlamentet och i september är det val till Riksdagen. Samtidigt är det val till landsting/regioner/kommuner men eftersom detta inte är frågor som beslutas av kongressen förs inga resonemang om detta här.

EU-parlamentet
Europa kan inte längre bara vara teknokratiskt, byråkratiskt eller diplomatiskt, utan måste inrikta sig på att bli alltmer demokratiskt. I Europa avskaffades under 1900-talet de flesta formella och juridiska hindren för jämställdhet. Kvinnors kamp resulterade i rösträtt, ökad representation och sociala reformer som underlättade deltagande i arbetslivet. Men fortfarande präglas de europeiska länderna av starka patriarkala strukturer: Kvinnor har huvudansvaret för barn, gamla och sjuka. Kvinnor lever i större utsträckning i fattigdom. I politik, vetenskap och näringsliv dominerar män, och kvinnors insatser premieras med lägre löner och sämre möjligheter till befordran. Kvinnor tvingas leva i rädsla för mäns våld och reduceras till sexobjekt i reklam och media. Sexslaveri, människohandel och prostitution är vardag för många kvinnor. De patriarkala strukturer som upprätthåller dessa förhållanden går hand i hand med rasistiska strukturer, diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner samt föreställningen om heterosexualitet som det självklara sättet att leva.

I EU:s politiska institutioner är mansdominansen kompakt och behovet stort av andra röster och andra utgångspunkter än de som formuleras när vita heterosexuella män är ensamma om att sätta normen. Vi ser nu hur religiös fundamentalism, högerextremistiska krafter och patriarkala normer vinner inflytande, med krav på inskränkta aborträttigheter och fortsatt diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner.

EU behöver en politik som stärker kvinnors rättigheter och motverkar alla former av diskriminering. Varken kön, klass, etnicitet, sexualitet eller funktionalitet ska kunna vara grund för att behandlas ojämlikt. För att nå det målet behövs det fler feminister i Bryssel och en tydligare feministisk röst i Europaparlamentet.

Riksdagen
I Sverige finns det många politiker som kallar sig feminister och partier som kallar sig feministiska. Skillnaden mellan Feministiskt initiativ och andra partier är att feminismen för oss inte bara är ett ytterligare perspektiv som adderas i efterhand till en redan formulerad politisk utgångspunkt, såsom socialism, liberalism eller grön ideologi. Vi väljer istället att låta feminismen utgöra själva utgångspunkten för våra analyser. På det viset låter vi inte lojalitet med ideologier som formades av män för flera generationer sedan begränsa oss i vår politik för jämställdhet och frihet från diskriminering.

Feministiskt initiativ är inte i första hand ute efter regeringsmakten. Vår roll är att höja våra röster för att tvinga andra att tala! Vår uppgift är att slå hål på myter och föreställningar om att vi alla är överens om jämställdhet och frihet från diskriminering. Vi ska synliggöra samhälleliga konflikter och dess konsekvenser på alla områden; från det mest privata till det offentliga, från finstilt och raffinerad diskriminering till det brutala patriarkala, rasistiska och heterosexistiska våldet och det militaristiska vansinnet. Vi ska tala högt om att lönediskriminering inte handlar om ”oinformerade val” utan om ett patriarkalt tänkande som genomsyrar den svenska modellen. Vi ska tala högt om att rasism inte enbart handlar om illvilja och enstaka händelser utan om strukturer som påverkar oss alla, oavsett om vi vill det eller inte.

Feministiskt initiativs uppgift är att:
– politisera frågor som andra menar är privata
– tala om makt och struktur när andra talar om ”fria val för individen”
– tala om demokrati och mänskliga rättigheter när andra talar om ”kvinnofrågor” och ”integrationsproblem”
– tala om välfärd som verktyg för att bygga demokrati när andra talar om ”sociala skyddsnät”
– tala om global rättvisa och militär avrustning när andra talar om Nato-medlemskap och mer pengar till militären
– tala om antirasistisk politik och rättvis fördelning av makt och resurser när andra talar om tolerans
– tala om heteronormer och andra normer när andra inte talar om det!

I arbetet för att nå parlamentarisk representation ska vi tala klarspråk och samarbeta med grupper och organisationer som har samma mål – ett samhälle som är jämställt och fritt från alla former av diskriminering och en hållbar värld där globala ojämlikheter utraderas.

Vi ska fortsätta och utveckla samarbetet med
– Den antirasistiska rörelsen. Under parollen ”Ut med rasisterna – in med feministerna!” fortsätter samarbetet med antirasistiska organisationer som understryker vikten av att lyfta rasismen på en strukturell och politisk nivå. Vi ska resa kravet på öppna gränser vilket gör vår roll som SD:s ideologiska motpol klarare.
– Asylrörelsen. Som en del av kampanjen Ain´t I a Woman och i dialog med andra delar av asylrörelsen fortsätter F! driva på för papperslösa kvinnors rättigheter till skydd och andra asylsökandens rättigheter.
– Fredsrörelsen. Antimilitarismen. Militär nedrustning med målet militär avrustning!
– Fackföreningar.
F! fortsätter med lönefrågan och vidgar den till andra arbetsmarknadsfrågor. Till exempel arbetstidsfrågan. Striden om tiden, också presenterad som en konsumtionskritik kopplad till långsiktig hållbar utveckling.
– Hbtq-rörelsen. F! ligger i framkant och synliggör på det viset vikten av ett normkritiskt parti.
– Funktionalitetsrörelsen. Alla människors rätt till deltagande i samhället är en grundval för feminismen. Fi ska vara ett parti som synliggör och tar (o)tillgänglighets- och diskrimineringsfrågor på allvar.

År 2014 är det alltså dags för alla feminister, antirasister och andra som seriöst vill se samhället jämställt och fritt från diskriminering att ta ansvar för sina åsikter. Det är dags att bryta med blockpolitiken och våga stå på egna ben, släppa snuttefilten ”regeringsfrågan” och proklamera en politik byggd på både rättigheter och rättvisa.

Styrelsen föreslår kongressen besluta:
– a. att Feministiskt initiativ ställer upp i valet till Europaparlamentet i juni 2014
– b. att Feministiskt initiativ ställer upp i valet till Sveriges Riksdag i september 2014

Feministiskt initaitivs kongress 2013 antog enhäldigt propositionen för att
kandidera i EU-valet och riksdagsvalet 2014.