En arbetsmarknad fri från diskriminering

7 april 2013

Feministiskt initiativ antog på kongressen 2013 följande text om likabehandling:

C.2 Likabehandling
Feministiskt initiativ strävar efter ett samhälle där människor känner sig fria och har makt att påverka sina egna liv och sina arbetsplatser. Så ser samhället inte ut idag. Könsmaktsordningen, rasism, otillgänglighet och andra maktstrukturer skapar förhållanden som leder till att människor diskrimineras i arbetslivet. Kvinnor drabbas ofta av otrygga anställningar, brist på inflytande och löper störst risk att utsättas för våld och hot.

”Mannen som norm” för den förvärvsarbetande människan skapar förhållanden som leder till att kvinnor diskrimineras. Det finns också en rasifierad arbetsdelning där människor som tillskrivs utländsk bakgrund på grund av mörkare hudfärg, muslimsk tro eller för att de talar bruten svenska får jobb inom lågbetalda och slitsamma arbeten med dålig arbetsmiljö. Det sker dagligen en positiv särbehandling av människor som betraktas som svenskar för att de är vita, det vill säga har tillräckligt ljus hud- och hårfärg, talar svenska utan brytning och så vidare.

Människor med psykisk och fysisk funktionsnedsättning diskrimineras både genom aktiv uteslutning i rekryteringsprocesser och genom otillgänglighet på arbetsplatser. De drabbas ofta av otrygga anställningar, brist på utvecklingsmöjligheter och brist på inflytande över arbetsförhållanden. Trots forskning som visar på en omfattande diskriminering på arbetsmarknaden har antalet fällande domar varit ytterst få. Detta visar att diskrimineringslagstiftningen i sig inte är tillräcklig för att åtgärda det stora problemet. För att skapa ett jämlikt arbetsliv måste krafttag riktas mot de som diskriminerar.

11. Fi ska verka för att alla offentliga upphandlingar ska innehålla en antidiskrimineringsklausul. Jämställdhetsplaner, mångfaldsplaner, likabehandlingsplaner eller motsvarande ska bifogas vid avarje anbud.

12. Fi ska verka för att Sverige i EU-förhandlingar driver likabehandlingsprinciper inom konkurrenslagstiftning och överenskommelser.

13. Fi ska verka för att Diskrimineringsombudsmannen tillsammans med arbetsmarknadens parter upprättar en uppförandekod som innebär en praktisk och mer detaljerad beskrivning av hur arbetsgivare ska agera för att följa antidiskrimineringslagarna.

14. Fi ska verka för att utveckla metoder för rekryteringsprocesser som är fria från diskriminering i alla led.

15. Fi ska verka för att kvalifikationskrav vid rekrytering till den offentliga sektorn måste vara så tydliga som det är möjligt och utformade för att motverka diskriminering.

16. Fi ska verka för att asylsökande ska ges tidsbegränsat arbetstillstånd. I samband med att någon ges arbetstillstånd ska grundläggande information om rättigheter vid anställning och uppsägning av anställning ges på det egna språket.

17. Fi ska verka för att asylsökande som behöver kompletterande utbildning för att möjliggöra ett arbete ska erbjudas detta.

18. Fi ska verka för att arbetsgivares skyldigheter att vidta aktiva åtgärder för att främja jämställdhet och annan likabehandling ska utökas och att en arbetsgivares underlåtenhet kan straffas.

19. Fi ska verka för att tillsynen av jämställdhetslagen och annan diskrimineringslagstiftning skärps och att jämställdhets- och mångfaldsansvariga på länsstyrelser får förstärkta uppgifter och resurser att bistå ombudsmännen i detta arbete.

20. Fi ska verka för att Diskrimineringsombudsmannens sanktionsmöjligheter gentemot företag ska utvecklas och ökas.

21. Fi ska verka för att skadestånd i diskrimineringsmål höjs. Arbetssökande som diskrimineras ska få ekonomiskt skadestånd.

22. Fi ska verka för att systemet med lokala antidiskrimineringsbyråer och andra organisationer i det civila samhället som förebygger och motverkar diskriminering, samt organisationer som driver diskrimineringsmål ska få flerårig finansiering.

23. Fi ska verka för att införa möjligheten till positiv särbehandling i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning samt för rasifierade personer, dvs personer som utsätts för rasism, exempelvis på grund av hudfärg eller religion. Detta ska även vara möjligt inom utbildningsväsendet.

24. Fi anser att rättshjälpsreglerna ska förändras och de måste utökas när det gäller diskrimineringstvister.

25. Fi ska verka för att myndigheter ska kontrollera kvaliteten i sitt arbete med hänsyn till motverkande av diskriminering genom diskrimineringskontroller (situation testing). Testet bör utformas i samarbete med DO och kostnaderna för arbetet bör räknas in som en del av myndighetens ordinarie arbete med kvalitetsutveckling.

26. Fi ska verka för att diskrimineringslagen ställer krav på att alla arbetsförmedlare och arbetsgivare skall informera om lagarna mot diskriminering. I detta krav ska också ingå att informera om var den som utsatts för diskriminering kan vända sig.