Sju av tio misshandlade kvinnor nekas skydd

22 november 2012

Idag presenterar Feministiskt initiativ en rapport som visar att sju av tio våldsutsatta kvinnor som söker skydd hos en kvinnojour i något av Sveriges tre största län, inte kan erbjudas skyddat boende på grund av platsbrist. I samma rapport beskriver partiet även sitt åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

– Det är dags att arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och våld i namn av heder börjar bedrivas på ett systematiskt och långsiktigt sätt, säger Carl Emanuelsson, talesperson för Feministiskt initiativ.

För att få en bild av våldet i relation till de resurser som finns för att hjälpa och stötta de kvinnor som drabbas, har Feministiskt initiativ genomfört en enkätundersökning 2011 och 2012, av kvinnojourer i Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län. Av 57 jourer svarade i första omgången 24 jourer medan vi erhöll svar från 14 jourer i andra omgången. Fi valde att inte skicka ut påminnelser för att inte bidra till ytterligare belastning för jourerna som till stor del vilar på ideella krafter. Av det insamlade materialet framgår att bristen på resurser också kan förklara en del av bortfallet.

Resultatet visar att mer än hälften av kvinnorna som sökte till jouren nekades skydd på grund av platsbrist under 2010. Under 2011 nekades 7 av 10 kvinnor skydd på grund av jourernas bristande ekonomiska resurser och kapacitet. Trots satsningar från regeringens sida vilar jourverksamheten fortfarande på ideella krafter och kommunerna brister i sitt ansvar för kvinnors säkerhet.

– Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Det är staten som har det yttersta ansvaret för att försäkra medborgarna om den rätten. Mäns våld är ett omfattande folkhälsoproblem och säkerhetsproblem med stora samhällsekonomiska konsekvenser, säger Carl Emanuelsson.

För att komma till rätta med våldet har feministiskt initiativ tagit fram ett åtgärdsprogram med tio punkter som bland annat innehåller förslag om att socialtjänstlagen ska skärpas så att utsatta kvinnor och barn – oberoende av bostadsort – ska ha tillgång till hjälp, stöd, respektfullt bemötande och skyddat boende i sitt närområde, att varje kommun ansvarar för samordningen mellan myndigheter i
ärenden som gäller mäns våld mot kvinnor, att kommunala bostadsförmedlingar återinförs och att alla personer i kön ska kunna meritera sig till alla lediga lägenheter som annonseras ut samt att kvinnofridslagen, i fall som handlar om papperslösa migranter, ska ha ett självklart företräde framför Utlänningslagen.

Läs hela rapporten med resultatet av enkätundersökningen samt åtgärdsprogrammet här.

För mer info
Feministiskt initiativs pressjour 0706-100 191