Feministiskt initiativs på internationell konferens – Rapport från European Feminist Parties Coordination Board meeting 110827, Gdansk, Poland

2 september 2011

Europeiska Feministiska partiers styrelse har haft möte i Gdansk, Polen 27-28 augusti. Mötet var det andra efter samarbetets start i oktober 2010. Målet var att finna gemensamma politiska områden.

 

Deltagande partier var Partia Kobiet från Polen som stod värd, Feministische Partei Die Frauen från Tyskland, Iniciativa Feminista från Spanien och Feministiskt initiativ från Sverige. Mötet blev en stor succé då partierna kunde enas på inte mindre än 14 olika politikområden. Det här är en stor styrka för den feministiska politiken i Europa. Att partier från fyra olika länder med så stor skillnad i förutsättningar på området jämställdhet ändå kommer till samma krav på politik för jämställdhet ger stor trovärdighet och tyngd åt den feministiska politiken.

Rubrikerna är de ursprungliga formuleringarna på engelska. 

1. Violence against women

 • security
 • Education

Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa kvinnors säkerhet och ett defenitivt slut på mäns våld mot kvinnor. För det krävs ett helhetsgrepp från Unionens sida och att det ställs krav på varje enskild stat. Utbildningsnivån måste höjas inom rättsväsende, för beslutsfattare, bland myndigheterna, i media och bland allmänheten. Majoriteten av män är inte våldsamma men det är ändå gruppen män som står för den största andelen våld i samhället. Det här behöver problematiseras och lösas. Den feministiska analysen från EFPCB är att det behövs förebyggande åtgärdsprogram riktat till män och pojkar.

2. Equal pay for professional work

 • intra- and intersectoral

Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa jämställda löner. Inget land i Europa har jämställda löner. Fortfarande är problemet stort att även inom samma arbeten med samma arbetsuppgifter betalas olika beroende på om arbetstagaren är man eller kvinna, där män favoriseras. Men även där man kommit till rätta med detta så kvarstår den sektorsövergripande lönediskrimineringen, dvs sektorer med övervägande kvinnlig personal har lägre löner.  Inte bara enskilda länder utan även den Europeiska Unionen måste ta ansvar för lönefrågan.  

3. Abolition of sexual exploitation

Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa ett slut på den sexuella exploateringen. Detta innefattar prostitution där partierna är överens om att Sveriges lösning med att det är olagligt att köpa sexuella tjänster är en bra början. Men det krävs även inom Unionen ett stopp för trafficking och sexuellt utnyttjande. 

4. Split paid parental care

Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa varje förälders lika rättighet som förälder. Med en individualiserad föräldraförsäkring får samtliga föräldrar samma rättigheter till föräldraledighet och därmed samma ansvar för barnet. Så länge föräldraförsäkringen utgår från barnet är det till största delen kvinnan som tar ut föräldraledighet. Det innebär att barnet får mindre tid med pappa och att kvinnor som grupp arbetar mindre tid och därmed tjänar mindre pengar. Det är väsentligt att socialförsäkring som a-kassa och pension grundar sig på intjänade pengar. Den part som tar ut mest av föräldraförsäkringen är därmed också den som oftast har lägre inkomst och lägre grund för socialförsäkringen. 

5. Individual social security

 • independent of marriage, children and gender

Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa att varje enskild individ inom Unionen har samma rättighet till socialförsäkringssystemet. I flera europeiska länder kan gifta personer inte få hjälp med socialbidrag pga. att deras make/ maka arbetar. Detta leder till en total beroendesituation som är oacceptabel och ohållbar. Även sambeskattning av gifta par leder till att allt för många kvinnor utför obetalt hemarbete istället för tjänstearbete då det gynnar familjens ekonomi bäst. Vi ser hela tiden hur familjen sätts i första rummet och kvinnors möjligheter till att som individer leva ut sin fulla potential åsidosätts. De feministiska partierna i EFPCB kräver en individualiserad socialförsäkring som är oberoende av civilstatus.

6. Female reproduction rights

 • rights to the own body 
 • abortion right
 • right to artificial insemination

Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa kvinnors rätt att själva besluta om sina kroppar och ge dem självbestämmande över sin reproduktion. Flera av Europas länder har fortfarande ett regelverk som innebär att de inte har möjlighet till abort. Att ha rätt att besluta om sin egen kropp, sin sexualitet och reproduktion är grundläggande. Då flera länder inte säkerställer denna rättighet krävs att det Europeiska parlamentet har en feministisk syn på frågan och att länder som ansöker om medlemskap i Europeiska Unionen får detta som krav för inträde i Unionen.

7. Pacifism

 •  antimilitarism, conflict solution without violence

Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa att lösningar på internationella konflikter sker utan våld. Samtliga partier inom EFPCB är eniga om en antimilitaristisk inställning till konflikter. Vad beträffar internationella konflikter så är det av största vikt att den Europeiska unionen intar en ställning av att med politiska medel, sanktioner och diskussioner lösa konflikter istället för med vapen.

8. Secular state

Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa religionsfrihet och att ingen stat inom Unionen favoriserar någon särskild religion. Detta är grundläggande för jämlikhet. Den religiösa kulturen innebär även till stor del repression och diskriminering av kvinnor, inte minst i abortfrågan. Statskyrkan har dessutom en tradition av att vara styrd av män för män. 

9. Work against sexual stereotypes in media

Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa jämställdhet i media. Medias återkommande stereotypa sexuella ideal där kvinnor och män framställs utifrån cementerade föreställningar och som grundar sig på att vithet, manlighet och heterosexualitet är normen. I reklambranschen används fortfarande kvinnors kroppar som objekt vid försäljning av artiklar som vänder sig till manliga konsumenter. Från Unionens håll måste det tillsättas utredningar kring hur media styr normbildandet av det som anses vara manligt, kvinnlig, rasistiskt, sexuellt och åldersdiskriminerande. 

10. Rejection of capitalism in favor of human needs

 • respect of human rights 

Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa att människors behov sätts framför kapitalistiska målsättningar. Att säkra unionen och medlemsländernas kapital kan aldrig sätta framför mänskliga behov. 

11. Proportional political, economical and social participation of women and men

Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa jämställdhet såväl politisk och ekonomisk som socialt mellan könen. Detta kräver ett aktivt arbete från den Europeiska unionens håll. Jämställdhet uppnås endast genom att politiken förs så att den möjliggör kvinnors ökade inflytande i samhället och ökade ekonomiska tillgångar. Jämställdhetsarbetet innebär en maktomfördelning från män till kvinnor.

12. Single parent support policy

Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa att ensamstående föräldrar har en hållbar livssituation. Deras situation är på många håll ohållbar pga ofullständig barnomsorg, svårigheter med ekonomisk försörjning som inte sällan grundar sig på att den andra föräldern inte betalar underhåll och att domstolar inte prioriterar sådana mål, liksom en arbetsmarknad som inte är flexibel för ensamstående föräldrars förutsättningar. 

13. Education for gender equality

 • throughout the entire educational system

Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa ett jämställt utbildningssystem. I alla länder inom den Europeiska Unionen återfinns problemet att flickor och pojkar inom förskola och skola behandlas olika utifrån stereotypa föreställningar om kvinnlighet respektive manlighet. Även kränkningar på grund av etnisk och religiös tillhörighet, eller särbehandlas på grund av funktionsnedsättningar är återkommande problem. Det är dags att den den gemensamma Unionen tar tag i problemet genom att kräva en höjd utbildningsnivå på området och att framstegen mot jämställdhet kontinuerligt utvärderas. 

14. Free choice of sexuality 

 • independence of heterosexual norms

Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa människors rätt till fritt vald sexualitet. Det sociala systemet, utbildningssystemet och arbetsmarknaden får inte grundas på heterosexuella normer. Familjen som bestående av mamma, pappa, barn kan inte vara mallen som trygghetssystem, hälso- och sjukvård, rättsväsende och utbildningssystem utgår från.

Rubrikerna översatta till tyska:

1. Koerperliche und psychische Unversehrtheit fuer Frauen
2. Gleiche Bezahlung fuer gleiche und gleichwertige Arbeit
3. Abschaffung von sexueller Ausbeutung
4. Gleiche Aufteilung der Elternzeit
5. Individuelle existenzielle Absicherung
6. Reproduktive Selbstbestimmung
7. Pazifismus
8. Gegen die Verbreitung sexuelle Stereotypisierung in Medien
9. Trennung von Staat und Religion
10. Ablehnung des Kapitalismus; der Mensch und nicht der Profit steht im Mittelpunkt der Oekonomie
11. Politische und oekonomische Teilhabe von Frauen gemaess ihres Bevoelkerungsanteils
12. Unterstuetzung von Alleinerziehenden
13. Freie Wahl der Sexualitaet unabhaengig von heterosexuellen Normen
14. Erziehung zur Gendergleichheit

Ansvarig från Feministiskt initiativ och för rapporten

Maria Borgström