Stärk kampen för ett slut på mäns våld mot kvinnor!

25 november 2010

Feministiskt initiativ vill uppmärksamma att det i dag, den 25 november, är FN:s internationella dag för avskaffandet av alla former av våld mot kvinnor. Vi gör det genom att publicera detta uttalande från 25-novembernätverket där bland andra Sveriges Kvinnolobby, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och frihet och Män för jämställdhet ingår.

I dag den 25 november är FN:s internationella dag för avskaffandet av alla former av våld mot kvinnor. Enligt FN:s beräkningar kommer 70 procent av världens kvinnor någon gång under sin livstid att bli utsatta för våld. 

I Sverige anmäldes förra året omkring 29 100 fall av misshandel mot kvinnor. I drygt 80 procent av fallen var förövaren en man. Mörkertalet är stort. Störst risk att bli utsatta för övergrepp löper kvinnor när de befinner sig i det egna hemmet. Mäns våld mot kvinnor förekommer också utanför hemmet. I konfliktområden är systematiska våldtäkter en del i krigsföringen och ett effektivt sätt att förstöra civilsamhället. Från hemmet till slagfältet, i alla länder och i alla kulturer, lever kvinnor i riskzonen att utsättas för mäns våld. Detta våld och det hot som det innebär är strukturellt och begränsar kvinnors livsmöjligheter i hemmet och i det offentliga rummet. 

Från norr till söder samlas människor i dag för att uppmärksamma det globala samhällsproblem som våldet mot kvinnor utgör. ”We must UNiTE ” är också namnet på den kampanj som FN initierat för att stoppa våld mot kvinnor i alla dess former. I kampanjen uppmanar generalsekreterare Ban Ki Moon världens regeringar att ta nya krafttag.  

I Sverige har åtgärder vidtagits i kampen mot mäns våld mot kvinnor. Bland annat har 10 000 anställda inom polisen utbildats i frågor kring våld i nära relationer. Kunskapen om mäns våld mot kvinnor och våld i samkönade relationer har ökat inom rättsväsendet, men statistik visar att endast 21 procent av anmälda fall av misshandel mot kvinnor leder till åtal. För anmälda våldtäktsfall är siffran 13 procent. En del kvinnor i dagens Sverige kan inte ens göra en polisanmälan när de utsätts för våld eller sexuella övergrepp, då de saknar uppehållstillstånd i Sverige. Risken för att avvisas innebär för papperslösa kvinnor en rättslös situation som leder till att våldet kan fortgå ostraffat. Män och kvinnor, pojkar och flickor har inte samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. För att Sverige ska leva upp till jämställdhetspolitikens mål om att våldet mot kvinnor ska upphöra bör regeringen se över följande frågor:

Tillämpning av existerande lagstiftning: Kvinnofridslagen infördes med avsikt att synliggöra våldet mot kvinnor som ett strukturellt samhällsproblem. Tio år efter införandet av lagen kan vi konstatera att könsmaktsperspektivet inte har fått genomslag i rättsstillämpningen. Våldsdåd bedöms som enskilda händelser och liten hänsyn tas till helheten eller till det upprepade våldets effekter över tid. Trots de utbildningssatsningar som gjorts saknas fortfarande kunskap inom rättsväsendet om hur mäns våld mot kvinnor yttrar sig. 

Lagstiftning: Sexköpslagen tillåter att svenska medborgare köper sex utomlands samtidigt som det anses vara ett grovt brott att frakta kvinnor mellan länder för sexuella syften. Vidare har vi i Sverige en sexualbrottslag som grundar sig i att hot och våld ska ha förekommit samt en två- års regel i Utlänningslagen som möjliggör för svenska medborgare att systematiskt hämta kvinnor från fattigare länder för att utnyttja dem i hushållsarbete och/ eller sexuellt. 

Mäns våld: De flesta män är inte våldsamma, men gruppen män står för huvuddelen av våldet i samhället. Ändå saknas förebyggande åtgärdsprogram som riktar sig till pojkar och män. Myndigheter, beslutsfattare, media och allmänhet måste arbeta med och problematisera de sociala normer för manlighet som ligger till grund för mäns utövande av våld. Där ingår exempelvis våldsromantik, destruktivt beteende, nedvärderande av sådant som anses kvinnligt och ett ökat missbruk av alkohol och droger.

Undertecknade organisationer vill rekommendera följande i regeringens fortsatta arbete mot våld mot kvinnor:

─ Bättre tillämpning av existerande lagar om våld mot kvinnor. 

─ Obligatorisk genusutbildning för rättsväsendets alla olika aktörer. 

─ En sexualbrottslag som bygger på samtycke. Det ska vara kriminellt att utföra en sexuell handling med en person utan personens tillåtelse, oavsett om hot eller våld förekommit. 

─ En sexköpslag med enkel straffbarhet. Svenska medborgare som köper sexuella tjänster utomlands ska innefattas av den svenska sexköpslagen

─ En översyn av två–års regeln i Utlänningslagen. Utredningen ska syfta till att säkerställa att de kvinnor som befinner sig i Sverige på tillfälligt uppehållstillstånd och som lever i en relation där våld förekommer får sina skyddsbehov tillgodosedda.

─ Att regeringen tillsätter en särskild arbetsgrupp om pojkar och män för att identifiera hur könsbundna normer påverkar dessa gruppers attityder till våld. 

Sverige rankas återkommande som ett av världens mest jämställda länder. Denna position förpliktigar. Vi menar att Sverige även fortsättningsvis ska föra en progressiv jämställdhetspolitik och vara ett föregångsland inom FN. Vi uppmanar Sveriges regering att anta utmaningen och visa vägen i kampen mot mäns våld mot kvinnor. 

För 25- novembernätverket, 

Internationella Kvinnoförbundet
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och frihet
IOGT-NTO
Kvinnonet
Män för jämställdhet
Soroptimisterna
Stockholms FN-förening
Svenska FN-förbundet
Sveriges Kvinnojourers och Tjejjourers Riksförbund
Sveriges Kvinnolobby (reprenterar ett 35-tal nationella kvinnoorganisationer som är medlemmar)