100 skäl att rösta på Fi

Vi vet att många vill, att många längtar efter att rösta rosa. Vi vet att ännu fler gärna ser Fi i riksdagen. Vi ger dig #100skäl till att rösta på Fi den 9 september, #dinrösträknas.

Vi vet att många vill, att många längtar efter att rösta rosa. Vi vet att ännu fler gärna ser Fi i riksdagen. Vi ger dig #100skäl till att rösta på Fi den 9 september, #dinrösträknas.

Varje dag fram till valet får du ytterligare ett skäl att rösta in oss i riksdag, landsting och kommuner. Den 9 september har du här hundra skäl att rösta på Fi som vi då delat på twitter och i andra sammanhang.

Under de senaste fyra åren har Fi verkat i EU-parlamentet och i 13 kommuner och visat att det blir en avgörande skillnad på den konkreta politiken om vi finns med i maktens rum. Feminism, antirasism och mänskliga rättigheter är själva grunden för vår politik, inte bara en påklistrad etikett.

Skäl #1

För att vi behöver din röst. För varje val som gått har vi växt som parti. Vi har gått från ingenting till ett parti med representation i EU-parlamentet och 13 svenska kommuner. Vi har grupper på 100 olika orter runt om i landet. Vi ställer upp i 69 kommun-, landstings- och riksdagsval. Vi har utvecklat en politik som ser med antirasistiska och feministiska perspektiv på alla områden. Vi har arbetat fram en fullständig statsbudget som redovisar hur vi finansierar alla de reformer vi föreslår. Allt detta har möjliggjorts genom de röster vi tidigare fått av er. De har givit oss valsedlar i detta val. De har givit oss partistöd som har gett oss nya möjligheter att växa. Men mer än något annat har varje röst skänkt oss mandat, kraft och mod och att fortsätta utveckla och driva politik med kärleken som drivkraft. Vill du att vi ska fortsätta med det så behöver vi ditt mandat för vårt fortsatta arbete, i kommunerna, i landstingen och i riksdagen.

Skäl #2

För att taktikröstning inte fungerar. Vi har hört sådana överväganden förr:

  • 2006 sade många som ville rösta på Fi “Jag vill inte ha en alliansregering” och röstade på något annat. Resultat: Alliansregering.
  • 2010 sade många som ville rösta på Fi  “Jag vill inte att SD ska komma in i riksdagen.” och röstade på något annat. Resultat: SD kom in.
  • 2014 sade många som ville rösta på Fi  “Jag vill inte att SD ska få stor makt över politiken som förs i riksdagen.” och röstade på något annat. Resultat: Ingen står längre upp för asylrätt i riksdagen, rasismen frodas och S tog rejäla kliv högerut.

Slutsats. Det funkar inte att taktikrösta mot något. Rösta istället för. För en antirasistisk feministisk politik som står stadigt och djupt rotad i försvarandet av mänskliga rättigheter för en jämställd, jämlik och hållbar värld. Vi vet att många vill rösta på Fi. Om hälften av dem faktiskt röstar rosa kommer Fi in i riksdagen med bred marginal. Våga vara feminist på valdagen!

2018: Valet är ditt!

2018 – VALET ÄR DITT!#klartvikan

Publicerat av Feministiskt initiativ Fredag 7 september 2018

 

Skäl #3

För att mer än varannan kvinna och var tredje man vill se oss i riksdagen. När det politiska landskapet som vi känner det är i upplösning, spelar inte något eller några mandat till någon roll för de partier som redan sitter i riksdagen. Det som verkligen kan åstadkomma förändring är om ett helt nytt parti kommer in med minst 14 mandat och rör om i grytan. Det står också klart att oavsett vilka partier som bildar regering så behövs det ett parti som står fast vid en feministisk, antirasistisk och hållbar politik. Enligt vår Sifo-undersökning vill 53% av kvinnorna och 35% av männen se oss i riksdagen. Och 14% av kvinnor och 9% av männen kan tänka sig att rösta på Fi.

Läs vår artikel i DN om detta här!

Skäl #4

För att det inte går att dutta i klimatpolitiken. En svensk släpper ut ca 11 ton koldioxid varje år räknat på vår konsumtion. För att nå FN:s hållbarhetsmål så ska siffran ner till 1-2 ton. Det duger inte med klimatpolitik som går ut på ändringar i marginalen med lite grön teknik, att lägga ansvaret på konsumenterna eller vara nöjd med en nedgång på 10%.
Vi har de klimat-radikala svaren. Vi vill se avgiftsfri kollektivtrafik, köttskatt och sluta se BNP-tillväxt som överordnat mål för svensk politik. Inget annat parti kommer nära denna ambitionsnivå.

Skäl #5

För att den anti-rasistiska feminismen är nationalismens motpol.
Statsvetare talar allt mer om hur den klassiska höger/vänster-skalan i politiken allt mer kompletteras av värderingsfrågor, den så kallade GAL/TAN-skalan. Fenomen som SD, Trump och Brexit kan inte bara förstås i termer av ekonomisk politik och fördelningspolitik, utan handlar istället om Traditionell, Auktoritär och Nationalistisk politik och samlar röster från alla samhällsklasser. Mot detta står Grön, Alternativ och Libertariansk politik – som ofta ses som progressiv och med fokus på mänskliga rättigheter. Vi är i mätningar högst upp på GAL-skalan, SD är längst ner på TAN-skalan. Andra partier har tyvärr rört sig i riktning mot nationalistisk politik – men inte Fi.

Skäl #6

För att vi har reformen som tar oss till 6 timmars arbetsdag. En successiv förkortning genom lagstiftning med sikte på 30 timmars arbetsvecka börjar med utbildning inom bristyrken, bland annat busschaufförer, elektriker och inte minst undersköterskor. Vi har den ekonomiska politiken och strategin för att stegvis minska samhällets arbetsbörda för att öka såväl folkhälsan, jämställdheten, jämlikheten som hållbarheten och demokratin.

Skäl #7

För amnesti och permanenta uppehållstillstånd till de unga som flytt till Sverige utan sina föräldrar och varit här i flera år. Vi vill även att den tillfälliga lagen snarast ska tas bort och återinföra permanenta uppehållstillstånd som norm, stärka rätten till familjeåterförening samt säkerställa fler gruppers och personers säkerhet och trygghet genom att fler asylskäl inbegrips. Sverige ska ta sitt åtagande av de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen på allvar och vi vill ge stödet som kommunerna behöver för att göra detta möjligt.

Skäl #8

För avgiftsfri kollektivtrafik för alla, i hela landet. Att satsa på avgiftsfri, tillgängliggjord och utbyggd kollektivtrafik ger stora vinster för klimatet, minskade utsläpp av koldioxid och ett mer solidariskt samhälle som är tillgängligt för alla invånare oavsett socioekonomisk status eller funktionsvariation.

Skäl #9

För att få bort diskriminering av människor med normbrytande funktionalitet. Vi vill att konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir lag och att det finns kännbara sanktioner vid brott mot denna lag. Vi går till val på att stoppa hetsen mot LSS. Personlig assistans är något positivt.

Läs mer av vår funktionsrättspolitiska talesperson Denise Cresso och om vår funktionalitetspolitik.

Skäl #10

För att vi har ett fullständigt förslag för hur vi kan få ett nytt pensionssystem med jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet i fokus. Med akuta åtgärder för de som redan idag lever som fattigpensionärer. Med långsiktiga och systemförändrande åtgärder som gör det möjligt att leva värdigt som äldre. Ett system med solidaritet till alla våra medmänniskor som inte är födda i det här landet. Ett pensionssystem som inte bara sätter värde på lönearbete, utan också de som gett sin kraft åt obetalt arbete med barn och gamla, med kultur, med studier, med föreningsliv och andra samhällsbärande funktioner. Men också ett pensionssystem som sätter värde på dem som drabbats av sjukdom eller arbetslöshet. För det behövs ett nytt pensionssystem och vi behöver börja nu.

Läs mer i vår rapport: Pensioner – en patriarkal historia.

Skäl #11

För att vi är Sveriges enda fredsparti. Istället för värnplikt vill vi se en frivillig könsneutral utbildning i krishantering med fokus på civila- och samhälleliga insatser. Enligt Global Peace Index är de viktigaste faktorerna för en fredlig utveckling i ett land; starka institutioner, yttrandefrihet, jämlik resursfördelning, hög rättssäkerhet, låg korruption och likvärdig tillgång till utbildning. Vi omfördelar resurserna till myndigheter och organisationer med förmåga att arbeta utifrån en bredare säkerhetsanalys för att möta dagens utmaningar.

Skäl #12

För att vi alltid står på de våldsutsattas sida. Vi har de mest omfattande reformförslagen för att förebygga sexuellt våld. Vi vet att mörkertalen är stora och inte minst #metoo har visat att förövarna finns i alla delar av samhället. Det är ingen ny företeelse eller en följd av globaliseringen.

Skäl #13

För klimaträttvisa! Vi ser nödvändigheten i att Sverige tar ett globalt klimatansvar och förutom nationella åtaganden ska vi kompensera för de utsläpp vår konsumtion genererar utomlands. Vi vill införa ett konsumtionsmål för Sverige, där målet är nettoneutrala koldioxidutsläpp år 2040.

Du har väl inte missat Klart vi kan-podden? Lyssna t ex på vår miljö- och klimatpolitiska talesperson Gubb Marit Stigsson här!

Skäl #14

För att hårdare tag inte hjälper, vi vill ha mjukare tag. Vi tror på en fast, målmedveten och långsiktig politik som genomsyrar och tydligt signalerar samhällets vilja att förebygga och förhindra brott.  Svaret på frågan hur ska vi förebygga och förhindra brott är enkelt uttryckt inkludering. Det kan ske genom sociala insatsteam, närpolis, mentorsprogram, lokala arbetsförmedlingar och arbete mot droger och kriminalitet. Så skapas den trygghet som är en förutsättning för delaktighet.

Skäl #15

För att investera våra pensionspengar klokt. I AP-fonderna ligger gigantiska 1 400 miljarder. Det enda direktiv de har idag är att generera avkastning. Det innebär att våra pengar ligger investerade i allt från vapenindustri och skogsskövling, till skadlig gruvnäring och tobaksindustri. Inte heller ställs krav på att de multinationella bolagen ska arbeta med respekt för mänskliga rättigheter. I stället för att spekulera med pengarna på finansmarknaden vill vi se dem användas för samhällsnyttiga investeringar och som en drivkraft i arbetet för mänskliga rättigheter och miljö.

Skäl #16

För att vi utmanar storstadsnormen. Vi ser en maktordning som avfolkar lands- och glesbygd. Det är förutom ojämställt, ojämlikt och orättvist inte heller långsiktigt hållbart. Exempelvis missgynnar villkoren i arbetslivet, i socialförsäkringar och pensioner landsbygdsbor. Vi behöver utmana dessa normer i ord och handling. Lands- och glesbygder har en helt avgörande roll för hållbar samhällsutveckling. Vår politik bygger på grundtanken att Sverige behöver omfördela resurser solidariskt.

Läs mer av och om vår lands- och glesbygdspolitiska talesperson Inez Abrahamsson.

Skäl #17

För att kvinnojourer ska få det stöd som behövs. Kommunernas kvinnofridsarbete är ostrukturerat, lågt prioriterat och lever sällan upp till socialtjänstlagen. Det saknas långsiktiga överenskommelser med kvinnojourer och finansiering. Vi verkar för att skyddade boenden ska garanteras långsiktig finansiering. Det ska finnas tillräckligt med boenden för särskilda behov. Till exempel tillgängliga bostäder för de med normbrytande funktionalitet, möjlighet att ta med husdjur, boenden för utsatta med beroendeproblematik och för utsatta för våld i namn av heder eller vid förhöjd hotbild oavsett motiv.

Skäl #18

För att få lugn och ro i förlossningsrummen. Vi har politik för att öppna stängda vårdplatser, anställa fler barnmorskor och förbättra arbetsvillkoren i vården.
En barnmorska – en födande.

Läs mer om vår politik för förlossningsvård.

Skäl #19

För att vi vill slopa avdrag och skattelättnader som gynnar dem som redan har mycket. Pengar som går till RUT- och ROT-avdrag, ränteavdrag och jobbskatteavdrag. Vi vill i stället använda pengarna till att stärka välfärden för de som redan är utsatta. Det har under en lång tid skett en omfördelning från de som är fattiga till dem som är rika. Det är dags att vända på det.

Skäl #20

För en elevhälsa som ger alla tillgång till kuratorer och specialpedagoger. Den psykiska ohälsan och stressen går allt längre ner i åldrarna och elev- och barnhälsoarbetet är idag viktigare på skolor och förskolor än någonsin. Vi vill under en fyraårsperiod satsa 1,3 miljarder för att utöka antalet kuratorer och specialpedagoger inom förskola och skola.

Skäl #21

För en ordentlig grön skatteväxling på livsmedel. Högre skatt på kött och lägre moms på vegetabiliska livsmedel. Detta driver en klimatanpassning eftersom dagens jordbruk är ineffektivt. En stor del av det som odlas tar omvägen genom ett djur innan vi människor äter det och på så vis går upp till 90% av energin till spillo. Vi behöver producera och konsumera betydligt mindre animaliska livsmedel, och med en grön skatteväxling underlättas en sån omställning.

Skäl #22

För ökad skatt på ägande. Som Thomas Piketty visade 2013 så har de ekonomiska klyftorna mellan fattiga och rika ökat konstant sedan 70-talet, år för år. Detta beror inte på lönearbetsmarknaden så mycket som att ägandet koncentreras hos ett fåtal, “the 1%”. Fi tror inte att lösningen på ojämlikhet är att höja skatten på löner, utan framförallt på ägande. För att möta framtiden så måste statens beroende av skatt på arbete sänkas, inte höjas.

Skäl #23

För en antirasistisk kulturpolitik. Vi menar att det är oacceptabelt att utvecklingen vad gäller kulturlivets demokratisering går så trögt, och till och med åt fel håll. Därför har vi utvecklat konkreta politiska verktyg för att förverkliga ett jämställt, jämlikt och rättvist kulturliv.

Läs mer här och gör kulturkompassen här

Skäl #24

För att mänskliga rättigheter aldrig ska vara villkorade av var i landet du bor. Vi utmanar bilden av en långsamt döende landsbygd och ser istället landsbygder som fundamentet för vår framtid – ekonomiskt, miljömässigt, socialt, demokratiskt och politiskt. Feministiskt initiativ vill synliggöra landsbygders viktiga roll i omställningen till en hållbar samhällsutveckling.

Skäl #25

För lika lön oavsett kön. Det är dags att komma till rätta med våra ojämställda löner. Den allra största skillnaden i löner skapas genom att manskodade arbeten värderas högre än kvinnokodade. Kunskapen finns och vi har politiken för att genomföra jämställda löner. Vi vill ge Medlingsinstitutet i uppdrag att aktivt arbeta för jämställda löner. Vi vill låta stat och arbetsgivare samfinansiera en jämställdhetsfond och vi vill stärka diskrimineringsombudsmannens arbete mot lönediskriminering.

Skäl #26

För att införa ett konsumtionsmål. I Sverige slår vi oss på bröstet som ett land som är bra på miljö och hållbarhet när vi egentligen är en av de värsta utsläpparna i världen. Vi måste börja räkna med de globala utsläpp vår konsumtion genererar, och ta ansvar för de skador vi orsakar utomlands. Vi vill att Sverige ska ha nettoneutrala utsläpp senast 2040. Då ska alltså summan av alla vår utsläpp, lokalt och globalt, vara noll. På så sätt tvingas vi växla upp och dessutom ta ansvar för konsekvenserna av hela vår konsumtion.

Skäl #27

För att alla elever på högstadiet och gymnasiet ska få återkommande sex- och samlevnadsundervisning. Undervisningen ska ha sin utgångspunkt i ett normkritiskt perspektiv och inkludera temat gränssättning och samtycke.

Skäl #28

För att inkludering är vårt viktigaste verktyg i arbetet mot gängkriminalitet, våld på gatan och narkotikahandel. Vi vill bygga starkare lokalsamhällen, öka välfärden, inrätta fler sociala insatsteam, ha närmre poliser, uppvärdera polisutbildningen, erbjuda mentorsprogram mot våld, exitprogram för de som vill lämna kriminaliteten och ökad tillgång till behandling för drogberoende. De som begår allvarliga brott ska få påföljder och Kriminalvårdens rehabiliterande funktioner ska stärkas. Vi ska göra vägen in i kriminalitet svårare och vägen ur enklare.

Skäl #29

För ett fokus på mänsklig säkerhet istället för att rusta för krig. Vi är det enda parti som vill minska satsningarna på försvaret och istället satsa på ett hållbart och tryggt samhälle. Inom Sveriges gränser har ingen dött i en traditionell väpnad konflikt på århundraden. Däremot har tusentals kvinnor dött på grund av mäns våld mot kvinnor. Även mäns våld mot andra män är ett reellt säkerhetsproblem.

Ta del av Svenska Freds valgranskning 2018.

Skäl #30

För att rätten till bostad är en mänsklig rättighet. Feministiskt initiativ ser bostadspolitiken som en naturlig del av välfärdspolitiken. När vi diskuterar bostadspolitik måste vi därför behandla frågan på samma sätt som vi behandlar andra viktiga frågor i välfärden, som skola och vård. Utgångspunkten måste vara att det allmännas ansvar är att alla människor som behöver ska kunna erbjudas en bostad.

Skäl #31

För att individualiserad föräldraförsäkring är en nyckelfråga för jämställdhet. Att dela lika, oavsett antal föräldrar, kommer att leda till minskat lönegap och bättre fördelning av betalt och obetalt arbete. Det påverkar även kvinnors hälsa och pensioner positivt då vi ser effekterna av att kvinnor tar huvudansvar i statistik från folkhälso- och pensionsmyndigheten.

Läs mer om vår politik på området.

Skäl #32

För att respektera urfolkens rättigheter. Mineral-, gas- och oljeutvinning, storskaligt jordbruk och boskapsskötsel bidrar till att urfolkens förutsättningar för att leva förstörs oavsett om det handlar om Anderna, Amazonas eller Arktis. Samernas förutsättningar att leva vidare som ett folk hotas när marker erbjuds för utvidgad gruvdrift, vattenkraftutbyggnader, turistanläggningar och avverkning av skog. Likt de internationella instanser i FN och Europarådet vill vi att Sverige skriver under ILO:169 om urfolks rättigheter och för samefolkets rätt till självbestämmande, samt för att FN:s urfolksdeklaration ska implementeras som svensk lag.

Läs mer i ETC där våra riksdagskandidater Carmen och Stefans skriver om detta.

Skäl #33

För att använda offentlig upphandling som ett verktyg för omställning och goda villkor. Exempelvis kan kommuner och myndigheter prioritera hållbara och lokalt producerade varor och tjänster vid upphandling. Vi vill ställa krav på leverantörer kring bland annat arbetsvillkor, miljöcertifiering och jämställdhetsarbete.

Skäl #34

För en skattepolitik som ökar skatt på ägande och finansiella transaktioner istället för på arbete. Vår politik syftar till att stärka välfärden istället för att sänka skatterna. Vi vill omfördela från de som har mycket till de som har lite.

Läs mer om vår omfördelning här.

Skäl #35

För att förbjuda kärnvapen. Idag, på årsdagen av kärnvapenbombningen över Hiroshima, påminner vi om att hotet från kärnvapen är större än någonsin. Samtidigt är möjligheterna att ta avgörande steg mot att göra oss av med detta fruktansvärda massförstörelsevapen större än någonsin. Vi presenterar i en ny rapport om mänsklig säkerhet sambanden mellan privat, nationell och internationell säkerhet och hur det hänger ihop med maskulinitetsnormer. Kärnvapen är det yttersta exemplet på när ett fåtal länder tillåts utöva makt och dominans genom mer eller mindre direkta hot. Det skapar ingen trygghet. Det som behövs är ett drivande fredsparti i riksdagen för att ta steget mot en värld utan massförstörelsevapen.

Läs vår rapport här.
Läs vår utrikespolitiska talesperson Jaime och partiledare Gita som skriver om dagen här.

Skäl #36

För att stödet till kvinnojourer måste vara långsiktigt och stabilt. Det omfattande arbete som görs, kan inte vila på tillfälliga projektpengar och ideella insatser. Frihet från våld är en grundläggande rättighet, och de som utsätts för våld har rätt till skydd och stöd. En stabil och trygg finansiering skulle kunna frigöra mer energi att utveckla fler verksamheter som tar hänsyn till och utvecklar kompetens kring olika våldsutsatta gruppers behov. Kvinnor med normbrytande funktionalitet, unga flickor, transpersoner, personer som utsätts för våld i namn av heder, drogberoende och prostituerade är några exempel på utsatta grupper där specialkompetens är avgörande för att kunna ge adekvat stöd.

Skäl #37

För att vi får högst poäng av RFSL 🌈”Fi är det enda parti där alla de tillfrågade har svarat på enkäten och de som har svarat har väldigt sällan uppgett “har inte tagit ställning”. Det ger en bild av ett parti som haft frågorna uppe för diskussion och prioriterar hbtq-frågorna högt. Samtliga riksdagskandidater från Fi vill bland annat avskaffa den tillfälliga asyllagstiftningen, är för att tillåta ändring av juridiskt kön utan krav och vill införa ett tredje juridiskt kön. Överlag överensstämmer Fi:s enkätsvar med RFSL:s åsikter i samtliga frågor, förutom när det gäller värdmödraskap, där Fi tydligt är emot.”
Tack Feministiskt initiativ Uppsala för en fin bild!

Skäl #38

För att vi har en omfattande politik kring transvård och intersexvård. Fokus ligger på individens rättigheter och självbestämmande. Vi driver en politik för att stärka transvården genom att bland annat verka för kortare väntetider och för att vården ska standardiseras i hela landet. Vi anser även att diagnoser som berättigar transvård ska ändras från psykiska diagnoser till en egen diagnoskategori.

Läs vårt pressmeddelande här.

Skäl #39

För att vi lyfter minoriteters historia, nutid och framtid. Att hundratusentals romer mördades av nazisterna på grund av sin etnicitet började först erkännas mot slutet av 1900-talet. Efter kriget fick romerna ingen ersättning eller upprättelse. Det är särskilt viktigt att minnas utsatta grupper i tider då nazismen och därigenom antiziganismen, antisemitismen och homofobin är på stark frammarsch. Idag är det internationella minnesdagen för förintelsen av romer under andra världskriget. Soraya Post, eu-parlamentariker för Fi drev igenom denna viktiga minnesdag i parlamentet.

Soroya Post, EU-parlamentariker för F!

Skäl #40

För en feministisk miljöpolitik som möjliggör en framtid även för kommande generationer. Idag, den 1 augusti, infaller årets Overshoot Day. Det är datumet när vi globalt levt upp de naturresurser och gjort de utsläpp som jorden klarar av att återskapa och ta hand om under ett år. Vår politik identifierar de strukturer som orsakat den situation vi är i idag och verkar aktivt för omställning och klimaträttvisa. Läs om våra förslag i vår valplattform. #movethedate

Skäl #41

För att bostäder med rimliga hyror måste prioriteras. Allmännyttans roll som prispressare måste återetableras. Detta innebär att avkastningskravet inom allmännyttan måste tas bort. Inkomstkraven på hyresmarknaden måste sänkas. Stora delar av det som kallas miljonprogrammen är idag i behov av renovering och upprustning. Renoveringar är bra, men en eventuell standardhöjning måste ske i samråd med hyresgästerna. Ingen ska behöva lämna sin bostad för att de inte har råd att bo kvar efter en renovering.

Skäl #42

För att stärka barnrätten och göra barn delaktiga i beslut som berör dem. Ofta osynliggörs barnet och att barnets egen förmåga underskattas särskilt eftersom barn saknar formell makt och inflytande. Barnet måste ses som ett eget subjekt och få möjlighet att framföra sina åsikter. Det gäller både inom politiken, i skolan och i kontakt med myndigheter och rättsväsendet. Feministiskt initiativ vill se genomgripande förändringar för att stärka barnet rätt till inflytande.

Vår barnrättspolitiska talesperson, Nora Axelsson Håkansson 

Skäl #43

För att minska stigmat och öka stödet vid psykisk ohälsa. Statistik visar att psykisk ohälsa i allmänhet, samt försök till självmord, är vanligast bland kvinnor, däremot är genomförda självmord mer än dubbelt så vanligt bland män. Den psykiska ohälsan är relativt sett högre bland utlandsfödda än bland inrikes födda. Homo- och bisexuella personer uppger att de har ett sämre allmänt hälsotillstånd än heterosexuella. Bland transpersoner har mer än var tredje person övervägt att ta sitt liv vilket visar tyder på att denna grupp är synnerligen utsatt. Vi har en politik som avsätter mer resurser till såväl stöd, men också till ökade kunskaper om olika grupper i syfte att förstå och motverka diskriminering och bättre utforma behandling och stöd.

Skäl #44

För att framtiden är rosa! Valspurten kickas igång med ett helt annat utgångsläge än 2014. Vi har byggt en landsomfattande organisation med 99 medlemsgrupper som ställer upp till val i 51 kommuner, flera landsting och riksdag. Vår valturné tar oss, på marken, till 60 orter på 6 veckor och på valdagen har vi fått valsedlar tryckta och distribuerade. Vi är den kraft som kan förändra, och efter den 9 september kan vi göra det även i riksdagen. Aldrig har våra chanser att komma in i riksdagen varit så bra!

Klart att vi kan ta plats!

BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR ÄN NÅGONSIN!Röstade du på Feministiskt initiativ förra valet? Klart du gjorde! Det öppnade upp många dörrar för oss och nu står vi redo i startblocken igen men med en helt annan organisation. Kan du rösta på F! igen? Klart du kan!

Publicerat av Feministiskt initiativ Onsdag 25 juli 2018

Skäl #45

För frihet på lika villkor. Vår politik kring sexualitet och sexuella rättigheter handlar om alla människors självklara rätt att uttrycka sin könsidentitet och sexualitet på de sätt de önskar, samt att kunna leva i enlighet med dessa önskemål. Alla människor ska ha friheten att bestämma över sina kroppar och uttrycka sin sexualitet utan risk för diskriminering och utnyttjande.

Skäl #46

För att vi ser socialt arbete som en av demokratins stöttepelare. Socialpolitikens yttersta mål är att värna den enskilda människans värdighet. Vi vill att de mest repressiva inslagen i handläggningen av ekonomiskt bistånd tas bort. Det saknas forskningsstöd för att fusk skulle vara omfattande. Tvärtom är det många som rimligtvis har rätt till stöd men inte får det. Normen i biståndet har dessutom inte höjts i takt med samhällets kostnadsutveckling. Jämställda och jämlika samhällen är bättre samhällen för alla och det handlar om mer än ekonomi.

Skäl #47

För att verka för en gemensam och solidarisk välfärd. Urholkningen av socialförsäkringssystemen gör att parallella system byggs upp med företagshälsovård, privata arbetslöshets- och sjukförsäkringar, kollektivavtalade tjänstepensioner och föräldraförsäkringstillägg. Detta är en utveckling som driver på ojämställdheten och ojämlikheten mellan grupper. Vi vill höja både taken och golven i såväl in- som utbetalningar ur systemen och därigenom inkludera alla och få en starkare välfärd.

Skäl #48

För att vi vill ställa om skogsbruket. Staten ska ta ett större ansvar för att bruka skogen på ett hållbart och långsiktigt sätt. Vi vill verka för ett kalhyggefritt skogsbruk, där mer skog skyddas för att gynna biologisk mångfald. Vi satsar också på ökad kunskap om miljömässigt hållbart skogsbruk där verksamheten sker inom ekosystemens ramar.

Skäl #49

För en avgiftsfri förskola med garanterad plats för alla barn. Vi satsar på högre personaltäthet för att möjliggöra mindre barngrupper och anpassa verksamheten för att möta barn med behov av särskilt stöd. Vi vill också att kommuner ska ha en uppsökande verksamhet för att alla barn ska ges möjlighet att ta  del av förskolans lärande och utvecklande verksamhet.

Skäl #50

För att göra frukt och grönt billigare och minska konsumtionen av kött. Vi vill se en skatteväxling där produkter från djur får en klimatskatt baserat på deras utsläpp av klimatgaser. Samtidigt läggs motsvarande medel på att sänka momsen på frukt och grönt, spannmål och andra icke-animaliska produkter. Skatten ska utformas så att svenskproducerat ekologiskt kött gynnas jämfört med importerat billigare kött.

Skäl #51

För att 34 män (och 0 kvinnor!) har haft rollen som Sveriges statsminister sedan 1876. Det vill vi ändra på. Ansvar, representation och makt ska fördelas lika mellan könen, vilket redan är ett av riksdagens fastslagna mål för jämställdhet om jämn fördelning av makt och inflytande. Vår politik genomsyras av konkreta förslag hur alla ska kunna få samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet, oavsett kön.

Skäl #52

För att förmögenhetsklyftorna ökar dramatiskt. Världens 5 rikaste män äger nu lika mycket som halva jordens befolkning tillsammans. Vi vill beskatta finansiella transaktioner på EU-nivå och stänga skatteparadisen. Vi måste använda demokratin för att omfördela medel globalt från de rika till de fattigaste – det är den bästa säkerhets- och hållbarhetspolitiken.

Skäl #53

När Sverige brinner och klimatproblematiken accelererar behövs feministisk politik för mänsklig säkerhet. Utmaningar och hot mot vår säkerhet är föränderliga, gränslösa och komplexa. Även pandemier och miljökatastrofer kan utgöra hot mot Sveriges säkerhet. Klimatförändringar utgör ett av de allvarligaste hoten mot människors säkerhet och grundläggande levnadsvillkor. Vi vill bland annat:

  • Avskaffa den nyligen återinförda militära värnplikten och istället satsa på en frivillig civil utbildning i krisberedskap via MSB.
  • Fördubbla anslagen till MSB och utveckla mer effektiv civil krisberedskap.
  • Se mer av utbyte och samverkan kring säkerhetshot i Europa. Det är tillsammans vi har kraften att möta pandemier, terrorism, klimathot och naturkatastrofer. Därför är vi även för fortsatt medlemskap i EU.
  • Att Sverige går före och visar vägen, både när det gäller flyktingmottagande samt grön omställning av produktion och konsumtion.

Skäl #54

För att vård ska prioriteras utifrån behov, inte utifrån papper och pengar. Vi vill skrota begreppet “vård som inte kan anstå”. Nationalitet, uppehållsrätt eller medborgarstatus ska aldrig vara ett hinder för att få adekvat vård.

Skäl #55

För att de offentliga arbetsgivarna ska vara de bästa arbetsgivarna. Vi kommer att föra en aktiv personalpolitik i alla kommuner och landsting där vi har mandat för bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö, mer jämställdhet och inkludering i det skattefinansierade arbetslivet. Stat, kommuner och landsting ska vara föregångare och förebilder i att skapa attraktiva arbetsplatser.

Skäl #56

För att mänsklig säkerhet inte handlar om ökade anslag till försvar av territorier. Feminismen är den kraft som bäst kan möta de största utmaningarna världen just nu står inför: miljöhot, ojämställdhet, ojämlikhet, krig och populism. Vi kan omrusta för fredsbevarande, konflikthantering och krisberedskap. Vi kan arbeta förebyggande mot våldet i hemmet, på gatan och globalt och skapa en fredlig värld där alla får vara med på lika villkor. Vi kan bekämpa fattigdom, orättvisor och diskriminering. Vi har den nya syn och politik för mänsklig säkerhet som behövs idag.

Skäl #57

För att vi har en omfattande politik för djurrätt och djurskydd. Idag råder det en stor diskrepans mellan den djurskyddslagstiftning som finns och de förhållanden under vilka många djur lever i Sverige. Feministiskt initiativ står för en syn på djur där djur finns för sin egen skull. För att samhället ska utvecklas i riktning mot mer empati för djur har vi utvecklat en politik som både är visionär och långsiktig och som har enkla lösningar som redan nu kan förbättra djurens situation och vår relation till dem.

Läs om vår syn på djuren.

Skäl #58

För att vi har en bostadspolitik som minskar istället för förstärker skillnader. Vi vill motverka skillnader såväl mellan innerstad och förort som mellan storstad och landsbygd. Vi vill arbeta för hållbara, trygga och ändamålsenliga bostäder i hela landet. Slopat ränteavdrag och återinförd reformerad fastighetsskatt stabiliserar bostadsmarknaden. Subventioner för byggande av både mindre och billigare bostäder till äldre, yngre, unga med normbrytande funktionalitet och nyanlända öppnar dörren för fler än de rika till en egen bostad.

Här kan du läsa om vår normkritiska bostadpolitik.

Skäl #59

För att vi vill ha en likvärdig skola i hela landet. Kvaliteten på ett barns skolgång ska inte vara beroende av i vilken kommun eller stadsdel barnet bor eller om en förälder har möjlighet att skjutsa sitt barn. Vi vill låta staten återta huvudmannaskapet för skolan, avskaffa det fria skolvalet och rita om kartan för upptagningsområden för att bryta skolsegregationen.

Läs om våra förslag för en jämlik skola.

Skäl #60

För att tillgången till bra förlossningsvård i hela landet är grunden till väl fungerande vård oavsett var i Sverige du bor. Vi vill ge både barn och föräldrar en bra start och ett trygg vård hela livet. En barnmorska per födande i aktiv förlossning ska vara norm. Vi omfördelar från försvarsanslag till förlossningsvård, från dödande till födande.

Läs om vår politik inom Hälsa och sjukvård.

Skäl #61

För att vi vill införa en gemensam socialförsäkring med en garanterad lägstanivå. Det skall inte gå att bli utförsäkrad och lämnad utan inkomst, eller bollad mellan olika myndigheter. Vi vill utifrån individens perspektiv slå ihop Försäkringskassa, Arbetsförmedling och kommunernas försörjningsstöd och etablera ett gemensamt tryggt inkomstgolv som inte går att falla igenom.

Läs mer om vår nya syn på arbete och om hur vi ser på välfärden som verktyg.

Skäl #62

För att vi vill storsatsa på att rusta upp och bygga ut det existerande tågnätet. Vi omfördelar miljarder från motorvägsbyggen till järnvägar. Det är inte höghastighetsbanor som är prioritet, det är att satsa rejält på de tågnät som finns. Över hela landet!

Läs om hur vi vill jobba hållbart och hur vi håller hela Sverige levande.

Skäl #63

För att vi aldrig tummar på aborträtten. Sverigedemokraterna vill sänka abortgränsen från vecka 18 till vecka 12. Samma parti har flera gånger motionerat i såväl riksdag som landsting för att barnmorskor ska kunna vägra utföra abort genom en så kallad samvetsklausul – ett tydligt besked om att kvinnans rätt till sin kropp är hotad. Vi slår vakt om de rättigheter som kvinnorörelsen kämpat för under decennier. Tumma inte på vår aborträtt!

Skäl #64

För att höger och vänster inte räcker. Vi står ekonomiskt till vänster och verkar för jämställdhet och jämlikhet, men politik är mer än ekonomi. Vi söker nya vägar, bort från upptrampade höger- och vänsterstigar.

Skäl #65

För ett förbud mot nazistisk organisering. Vi har som enda parti länge drivit ett förbud mot nazistisk organisering. Under årets Almedalsvecka har det blivit uppenbart för fler hur nazisternas och rasisternas hat och våld hotar vår demokrati och begränsar det offentliga rummet för många av oss. Sverige ratificerade FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering redan 1972, men uppfyller den inte och har fått kritik av FN flertalet gånger för detta. Det är hög tid att ta kritiken på allvar.

Skäl #66

För att pensionera pensionssystemet. Dagens pensionssystem bygger på felaktiga antaganden och systemet är byggt på en patriarkal norm där lönearbete – på heltid, genom hela livet, i Sverige – krävs för att uppnå en god pension. Vi vill reformera pensionssystemet och garantera en rimlig ekonomisk grundtrygghet för alla, inte bara för vissa. Mest akut är att se till att ingen pensionär faller under fattigdomsstrecket, så vår första åtgärd är en kraftigt höjd lägstapension för att garantera ekonomisk grundtrygghet för äldre.

Läs hur vi vill reformera pensionssystemet i vår pensionsrapport.

Skäl #67

För att vår politik på allvar vill förändra grundförutsättningarna som möjliggör sexuella trakasserier på arbetsplatser, ojämlika löner och bolagsstyrelser utan mångfald och representation.

Läs mer om vår syn på arbete.

Skäl #68

För att rosa är det nya gröna. Vi vill genomföra kraftigare reformer för miljön och klimatet än vad den sittande regeringen har gjort. Vi vill starta en grön omställning genom en budget där statens ansvar för att bygga ett hållbart samhälle är mer prioriterat. Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Skäl #69

För att sluta trasa sönder människor. Vi behöver skapa fler lagliga vägar för flyktingar att komma till Europa, inte externalisera EUs gränser! Både för att motverka att människor fastnar i flyktingläger eller i andra omänskliga situationer och förvägras att släppas in i något samhälle, och för att förhindra att fler dör på Medelhavet och i Sahara under flykt.

Skäl #70

För ett samhälle fritt från sexism, sexuella trakasserier och våld. Garantera långsiktig finansiering till skyddade boenden och jourverksamheter. Satsa på kunskapsbaserade och mer effektiva rättsprocesser i sexualbrottsmål. Inrätta specialenhet mot barn- och tvångsäktenskap samt kunskaps- och resurscentrum mot människohandel för sexuella ändamål. Vidga begrepp för närstående vad gäller våld i namn av heder. Skapa jourverksamhet och separata avgiftningar som särskilt vänder sig till kvinnor i missbruk. Vidta särskilda åtgärder för att skydda barn från våld och sexuella övergrepp.

Skäl #71

För att säkra HBTQ-rättigheter. Vi vill se en familjepolitik för fler än den heterosexuella kärnfamiljen, genom att möjliggöra fler än två vårdnadshavare och ta bort diskriminerande lagar mot samkönade föräldrar. Ett kunskapslyft behövs om transpersoners levnadsvillkor och offentlig sektor ska hbtq-certifieras.

Skäl #72

För när vi passerar 4-procentsspärren blir det en omfördelning av mandaten som får stora konsekvenser. Rösterna som F! fick i valet 2014 var allt annat än bortkastade. Vi fick plats i 13 kommuner, kunde vara med och byta majoritet från borgerlig till röd-grön-rosa i flera av dem, särskilt de större städerna, och det har spelat roll. I verkligheten. Nu har vi dessutom valsedlar i alla vallokaler och ett blygsamt partistöd. Vi är den kraft som kan förändra bilden.

Läs när Gudrun förklarar mer i senaste feministbrevet.

Skäl #73

För ett demokratiskt, jämlikt och inkluderande kulturliv som ger utrymme för en mångfald av idéer och möjlighet till både identifikation, överskridande och olikhet. En feministisk och antirasistisk kulturpolitik utgår från alla människors rätt till medskapande och deltagande, och en demokratisk fördelning av resurser.

Gör gärna kultur-valkompassen och se om du håller med oss kulturpolitiskt!

Skäl #74

För att vi är den tydligaste antirasistiska rösten. Vi i Fi har länge varnat för konsekvenserna av främlingsfientliga partier i Sverige och EU. Vi behövs i våra parlament för att varje dag motverka, synliggöra och bemöta den strukturella rasism som drabbar allt fler när rasismen normaliseras. Erkänna och motverka de hinder, de hot och det hat som drabbar allt fler normbrytande kroppar som följd. Läs mer här

Skäl #75

För att återställa ⅓ av de skattesänkningar som gynnar rika som Alliansregeringen genomförde. Vi vill höja skatt på ägande och konsumtion, men inte på vanliga löntagares lön. Vi vill fasa ut ränteavdragen, återinföra fastighetsskatt och förmögenhetsskatt och ansluta Sverige till skatt på finansiella transaktioner inom EU. Pengarna behövs till att stärka välfärd inom kommun och landsting, och den ökade offentliga konsumtionen ger både jobb och stimulerar ekonomin.

Skäl #76

För att få jämställda löner. Vi vill omformulera Medlingsinstitutets direktiv så de får i uppdrag att stödja och stimulera parterna att skapa jämställda löner. Anställda i vården ska tjäna lika mycket som anställda verkstaden. För att påskynda utvecklingen mot jämställda löner vill vi starta en jämställdhetsfond.

Läs gärna Annelie Nordströms kommentar på Medlingsinstitutets senaste rapport.

Skäl #77

Vinster från glesbygdens naturresurser ska föras tillbaka till lokalsamhällena. De vinster som skapas inom vatten- och vindkraft, gruvnäring och skogsindustri ska också gynna glesbygdens lokalsamhällen.

Skäl #78

För att stärka normkritik och antidiskrimineringsarbete i förskola och skola. Vi vill skapa förståelse för varför människor diskrimineras och ge verktyg för att bryta strukturer som skapar maktobalans i samhället. Så kan vi förhindra och förebygga sexuella trakasserier, kränkningar, motverka att rasism får fäste i barnens vardag och motarbeta antipluggkultur och maskulinitetsnormer.

Skäl #79

För att stärka arbetet mot näthat. Hot och hat på nätet mot journalister, politiker och andra har ökat och är ett allvarligt demokratiproblem. 71 procent av journalister på kvällstidningar och 59 procent av riksdagsledamöter har hotats. De flesta anmälningar om hot och hat på nätet läggs ned. Vi vill därför avsätta 20 miljoner till kompetenshöjning inom polisen och förbättring av utredningsmetoder inom detta område.

Skäl #80

För att förändra alkoholnormen. Ungefär var tionde vuxen i Sverige beräknas ha en riskabel alkoholkonsumtion enligt CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Vi vill verka för förbättrat stöd och behandling till riskkonsumenter, alkoholister och medberoende. Vi vill bevara systembolaget, återinföra förbud mot alkoholreklam och verka förebyggande mot att unga börjar dricka alkohol.

Skäl #81

För att demokratisera ekonomin och företagande. Det betyder att vi, förutom att stimulera mångfalden i näringslivet och uppmuntra nya organisationsformer, också vill satsa särskilt på socialt och miljömässigt hållbara företag, underlätta för medarbetarägda företag, medlemsägda banker och för företagande med socialt ansvar.

Skäl #82

För en sammanhållen migrationspolitik. Enligt UNHCR är 68,5 miljoner människor på flykt. Inte för att de valt det utan som en följd av förföljelse, konflikter, våld, klimatförändring eller kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi har en politik som tar ansvar – från att stoppa vapenexporten till att rädda klimatet till en mänsklig migrationspolitik som tar kvinnors asylskäl på allvar, som inte misstänkliggör barn, som vidgar begreppet ömmande omständigheter och självklart möjliggör familjeåterförening.

Läs gärna dagens Röst av Jaime Gomez Alcaraz.

Skäl #83

För att införa en kompetensförsäkring så att alla på arbetsmarknaden har råd och möjlighet att utvecklas i takt med digitaliseringen och andra omfattande förändringar i olika yrkens arbetsmetoder och systemutveckling.

Skäl #84

För att vem du föds som inte ska spela någon roll. De mänskliga rättigheterna ska gälla alla människor, det ska inte spela någon roll vem du är. Feministiskt initiativ sätter de mänskliga rättigheterna som en grundläggande del av den politiska plattformen. Vi stärker de mänskliga rättigheterna och ser dem som en viktig vägledning för politiska beslut.

Skäl #85

För att bekämpa våld i namn av heder. Vi är det parti som satsar mest på socialt och våldspreventivt arbete och som vill tilldela mest resurser till arbetet mot våld i namn av heder i Sveriges kommuner. Fi vill kraftigt utöka de ekonomiska resurserna för skolan, socialtjänsterna, fritidsgårdarna och kvinnojourerna i deras arbete mot våld i namn av heder. Vi vill också satsa på ökad kunskap och utbildningar så att den upparbetade kunskap som finns inom akademi och professioner når ut till fler.

Skäl #86

För allas rätt till bostad. Vi satsar på byggande av billiga hyresrätter för unga, äldre och socioekonomiskt utsatta samt på ”Bostad först” vid hemlöshet och stopp för vräkningar av barnfamiljer. Vi vill återinföra kommunala bostadsförmedlingar och reformera kösystemen så att behovet av bostad i större utsträckning styr samt att kraven på inkomst för att få en bostad sänks.

Skäl #87

Vi har den starkaste barnrättspolitiken. Vi har inte bara drivit länge att Barnkonventionen ska bli lag utan vi vill även skriva under det tredje tilläggsprotokollet. Därmed ger vi barn rätt att klaga när deras rättigheter inte blir tillgodosedda. Det är att ta ansvar.

Skäl #88

Vi utmanar den urbana normen. Inte bara i ord utan även i handling, i vår skuggbudget satsar vi 3,5 miljarder mer än nuvarande regering på bredbandsutbyggnad, fungerande infrastruktur, diversifierade arbetsgivaravgifter, järnvägsunderhåll och att värna det statliga stödet till kommersiell service. Och det är bara ett axplock av våra förslag för att vända utvecklingen och investera på och i lands- och glesbygd.

Skäl #89

Tandvård för alla. Redan förra året lade vi förslag om att tandvården ska ingå i det allmänna högkostnadsskyddet för vård, dvs ca 1 100 kronor per år. Tillgången till god tandvård ska inte vara beroende på tjockleken på din plånbok.

Skäl #90

Vi tror inte på hårdare tag. Dels för att det strider mot våra grundläggande värderingar, men främst för att det saknas stöd för att hårdare tag ger färre brott. Hur förebygger och förhindrar vi då brott? Inkludering och förebyggande arbete i socioekonomiskt missgynnade områden är en nyckelfaktor. T ex genom sociala insatsteam, närpolis, mentorsprogram, lokala arbetsförmedlingar och arbete mot droger och kriminalitet. Så skapas den trygghet som är en förutsättning för delaktighet.

Skäl #91

För fossilfria AP-fonder som respekterar mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Vi kan använda vårt pensionskapital för att ställa om den svenska ekonomin mot jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet. De svenska AP-fonderna har fått kritik av FN för att inte investeringar sker med respekt för mänskliga rättigheter. Direktiven till AP-fonderna måste skrivas om så att investeringarna sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt bidrar till internationella klimatmål.

Skäl #92

Vi visar vägen mot sex timmars arbetsdag. Resan till sex timmars arbetsdag påbörjas, för en bättre hälsa och en gladare vardag. Arbetstidsförkortningen är både en jämställdhets-, jämlikhets- och klimatreform. Vi har stakat ut vägen med bland annat en plan på en utbildningssatsning som ska täcka upp för de bristyrken som finns.

Skäl #93

De skattepengar vi betalar in ska hjälpa oss att färdas väl genom livet. Den skattefinansierade välfärden bör bedrivas i offentlig regi men med inslag av alternativa driftsformer, där även kooperativ bör komma ifråga för offentlig upphandling av välfärdstjänster. Dessutom vill vi se över genusanalysen här genom att lyfta frågan om vinstuttagsbegränsning ska gälla inom all skattefinansierad verksamhet, inte bara kvinnokodade sektorer. Förminska inte frågan om vinster i välfärden till att handla om kronor och ören. Det handlar om vår tilltro till samhället och varandra.

Skäl #94

Vi sätter mänsklig säkerhet främst och satsar på att förebygga våld med sociala insatser istället för att utdela högre straff efter att brotten skett. Med vår politik kan vi minska våldet med 90% på fyra mandatperioder.

Skäl #95

Vården behöver en förutsägbar finansiering och en långsiktig plan. Vi föreslår i vår budget 3 miljarder årligen till primärvården för att kunna bygga upp en mer förebyggande och tillgänglig vård med möjlighet till besök i hemmet samt göra vårdcentraler till attraktiva arbetsplatser. En utbyggd primärvård främjar enligt forskning även en rättvis fördelning av vårdresurserna efter behov.

Skäl #96

Vi utmanar de andra partierna genom att sätta en antirasistisk feministisk och solidarisk politik överst på dagordningen. Vi utmanar den nationella självbilden och kommer aldrig acceptera rasism, diskriminering och skiljande på människor efter ursprung eller papper utan se till att Sverige efterlever konventioner som FN:s Internationella konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, ratificera ILO:s konvention 169 om urfolks rättigheter samt förbjuda nazistisk organisering.

Skäl #97

För att vi ser till att rädda planeten genom klimaträttvisa. Sverige kan inte konsumera som att vi har 4,2 jordklot. Forskningen är samstämmig – det är genom att satsa på global social och ekonomisk jämlikhet som vi också får en ekologiskt hållbar värld där klimatavtrycket kommer under kontroll.

Skäl #98

Vi agerar för förändring. Alla vi som vet att den verklighet som #metoo-berättelserna uttrycker är verklig, som vet att det inte är något nytt och alla vi som vet att det inte går över av sig självt – vi gör det som feminister alltid har gjort. Strukturell analys, genuin ilska och kollektiva krav. Det har pågått i hundraårigt feministiskt förändringsarbete och det har pågått i världens första parlamentariskt representerade feministiska parti. Vi har politiken för de sju åtgärdsförslag som 65 upprop tillsammans utformat, och vi har så mycket mer. Vi organiserar oss politiskt för att bli aktörer för förändring, både i våra egna liv och i samhället.

Skäl #99

Vi ser samband och sammanhang. Dagens utmaningar behöver en helhetssyn och systemförändrande politik. Vi löser inte lidandet i spåren av krig, flyktningströmmar och migration genom att upprätta tillfälliga lagar och ställa grupper emot varandra. Vi löser inte snabbt växande klyftor med fler jobbskatteavdrag och mer RUT och ROT. Vi löser inte klimatutmaningen genom att sälja utsläppsrätter eller hänvisa till teknik som inte finns. Vi löser inte fattigdomen som drabbar allt fler äldre genom behovsprövade tillägg och små skattesänkningar för vissa. Följ oss när vi presenterar nya förslag varje dag för en jämställd, jämlik och hållbar värld.

Skäl #100

Ingen röst är en bortkastad röst. Varje röst som F! har fått har lett oss fram till den punkt där vi står idag. Vi har representation i 13 kommuner och EU. Vi har en stärkt ekonomi genom det partistöd vi får baserat på valresultatet 2014. Vi får våra valsedlar betalda och distribuerade till alla vallokaler i landet för att vi fick ett tillräckligt stort stöd. Framför allt har de 194 719 rösterna vi fick gett oss kraft, inspiration och stöd att fortsätta det feministiska och antirasistiska arbetet för jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet. Sammantaget ger det oss ett bättre utgångsläge än vi någonsin tidigare haft. Det behövs bara att ni som röstade på oss förra gången gör det igen och tar med er en kompis. Vi är övertygade om att när alla som vill rösta på oss, röstar med hjärtat, så kommer vi in i riksdagen med stor marginal.

Fram till valdagen uppdaterar vi denna med ett skäl om dagen att rösta på Fi

#100skäl att rösta på F!