100 skäl att rösta på F!

Vi vet att många vill, att många längtar efter att rösta rosa. Vi vet att ännu fler gärna ser F! i riksdagen. Vi ger dig #100skäl till att rösta på F! den 9 september, #dinrösträknas.

Vi vet att många vill, att många längtar efter att rösta rosa. Vi vet att ännu fler gärna ser F! i riksdagen. Vi ger dig #100skäl till att rösta på F! den 9 september, #dinrösträknas.

Varje dag fram till valet får du ytterligare ett skäl att rösta in oss i riksdag, landsting och kommuner. Den 9 september har du här hundra skäl att rösta på F! som vi då delat på twitter och i andra sammanhang.

Under de senaste fyra åren har F! verkat i EU-parlamentet och i 13 kommuner och visat att det blir en avgörande skillnad på den konkreta politiken om vi finns med i maktens rum. Feminism, antirasism och mänskliga rättigheter är själva grunden för vår politik, inte bara en påklistrad etikett.

Skäl #83

För att införa en kompetensförsäkring så att alla på arbetsmarknaden har råd och möjlighet att utvecklas i takt med digitaliseringen och andra omfattande förändringar i olika yrkens arbetsmetoder och systemutveckling.

Skäl #84

För att vem du föds som inte ska spela någon roll. De mänskliga rättigheterna ska gälla alla människor, det ska inte spela någon roll vem du är. Feministiskt initiativ sätter de mänskliga rättigheterna som en grundläggande del av den politiska plattformen. Vi stärker de mänskliga rättigheterna och ser dem som en viktig vägledning för politiska beslut.

Skäl #85

För att bekämpa våld i namn av heder. Vi är det parti som satsar mest på socialt och våldspreventivt arbete och som vill tilldela mest resurser till arbetet mot våld i namn av heder i Sveriges kommuner. F! vill kraftigt utöka de ekonomiska resurserna för skolan, socialtjänsterna, fritidsgårdarna och kvinnojourerna i deras arbete mot våld i namn av heder. Vi vill också satsa på ökad kunskap och utbildningar så att den upparbetade kunskap som finns inom akademi och professioner når ut till fler.

Skäl #86

För allas rätt till bostad. Vi satsar på byggande av billiga hyresrätter för unga, äldre och socioekonomiskt utsatta samt på ”Bostad först” vid hemlöshet och stopp för vräkningar av barnfamiljer. Vi vill återinföra kommunala bostadsförmedlingar och reformera kösystemen så att behovet av bostad i större utsträckning styr samt att kraven på inkomst för att få en bostad sänks.

Skäl #87

Vi har den starkaste barnrättspolitiken. Vi har inte bara drivit länge att Barnkonventionen ska bli lag utan vi vill även skriva under det tredje tilläggsprotokollet. Därmed ger vi barn rätt att klaga när deras rättigheter inte blir tillgodosedda. Det är att ta ansvar.

Skäl #88

Vi utmanar den urbana normen. Inte bara i ord utan även i handling, i vår skuggbudget satsar vi 3,5 miljarder mer än nuvarande regering på bredbandsutbyggnad, fungerande infrastruktur, diversifierade arbetsgivaravgifter, järnvägsunderhåll och att värna det statliga stödet till kommersiell service. Och det är bara ett axplock av våra förslag för att vända utvecklingen och investera på och i lands- och glesbygd.

Skäl #89

Tandvård för alla. Redan förra året lade vi förslag om att tandvården ska ingå i det allmänna högkostnadsskyddet för vård, dvs ca 1 100 kronor per år. Tillgången till god tandvård ska inte vara beroende på tjockleken på din plånbok.

Skäl #90

Vi tror inte på hårdare tag. Dels för att det strider mot våra grundläggande värderingar, men främst för att det saknas stöd för att hårdare tag ger färre brott. Hur förebygger och förhindrar vi då brott? Inkludering och förebyggande arbete i socioekonomiskt missgynnade områden är en nyckelfaktor. T ex genom sociala insatsteam, närpolis, mentorsprogram, lokala arbetsförmedlingar och arbete mot droger och kriminalitet. Så skapas den trygghet som är en förutsättning för delaktighet.

Skäl #91

För fossilfria AP-fonder som respekterar mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Vi kan använda vårt pensionskapital för att ställa om den svenska ekonomin mot jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet. De svenska AP-fonderna har fått kritik av FN för att inte investeringar sker med respekt för mänskliga rättigheter. Direktiven till AP-fonderna måste skrivas om så att investeringarna sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt bidrar till internationella klimatmål.

Skäl #92

Vi visar vägen mot sex timmars arbetsdag. Resan till sex timmars arbetsdag påbörjas, för en bättre hälsa och en gladare vardag. Arbetstidsförkortningen är både en jämställdhets-, jämlikhets- och klimatreform. Vi har stakat ut vägen med bland annat en plan på en utbildningssatsning som ska täcka upp för de bristyrken som finns.

Skäl #93

De skattepengar vi betalar in ska hjälpa oss att färdas väl genom livet. Den skattefinansierade välfärden bör bedrivas i offentlig regi men med inslag av alternativa driftsformer, där även kooperativ bör komma ifråga för offentlig upphandling av välfärdstjänster. Dessutom vill vi se över genusanalysen här genom att lyfta frågan om vinstuttagsbegränsning ska gälla inom all skattefinansierad verksamhet, inte bara kvinnokodade sektorer. Förminska inte frågan om vinster i välfärden till att handla om kronor och ören. Det handlar om vår tilltro till samhället och varandra.

Skäl #94

Vi sätter mänsklig säkerhet främst och satsar på att förebygga våld med sociala insatser istället för att utdela högre straff efter att brotten skett. Med vår politik kan vi minska våldet med 90% på fyra mandatperioder.

Skäl #95

Vården behöver en förutsägbar finansiering och en långsiktig plan. Vi föreslår i vår budget 3 miljarder årligen till primärvården för att kunna bygga upp en mer förebyggande och tillgänglig vård med möjlighet till besök i hemmet samt göra vårdcentraler till attraktiva arbetsplatser. En utbyggd primärvård främjar enligt forskning även en rättvis fördelning av vårdresurserna efter behov.

Skäl #96

Vi utmanar de andra partierna genom att sätta en antirasistisk feministisk och solidarisk politik överst på dagordningen. Vi utmanar den nationella självbilden och kommer aldrig acceptera rasism, diskriminering och skiljande på människor efter ursprung eller papper utan se till att Sverige efterlever konventioner som FN:s Internationella konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, ratificera ILO:s konvention 169 om urfolks rättigheter samt förbjuda nazistisk organisering.

Skäl #97

För att vi ser till att rädda planeten genom klimaträttvisa. Sverige kan inte konsumera som att vi har 4,2 jordklot. Forskningen är samstämmig – det är genom att satsa på global social och ekonomisk jämlikhet som vi också får en ekologiskt hållbar värld där klimatavtrycket kommer under kontroll.

Skäl #98

Vi agerar för förändring. Alla vi som vet att den verklighet som #metoo-berättelserna uttrycker är verklig, som vet att det inte är något nytt och alla vi som vet att det inte går över av sig självt – vi gör det som feminister alltid har gjort. Strukturell analys, genuin ilska och kollektiva krav. Det har pågått i hundraårigt feministiskt förändringsarbete och det har pågått i världens första parlamentariskt representerade feministiska parti. Vi har politiken för de sju åtgärdsförslag som 65 upprop tillsammans utformat, och vi har så mycket mer. Vi organiserar oss politiskt för att bli aktörer för förändring, både i våra egna liv och i samhället.

Skäl #99

Vi ser samband och sammanhang. Dagens utmaningar behöver en helhetssyn och systemförändrande politik. Vi löser inte lidandet i spåren av krig, flyktningströmmar och migration genom att upprätta tillfälliga lagar och ställa grupper emot varandra. Vi löser inte snabbt växande klyftor med fler jobbskatteavdrag och mer RUT och ROT. Vi löser inte klimatutmaningen genom att sälja utsläppsrätter eller hänvisa till teknik som inte finns. Vi löser inte fattigdomen som drabbar allt fler äldre genom behovsprövade tillägg och små skattesänkningar för vissa. Följ oss när vi presenterar nya förslag varje dag för en jämställd, jämlik och hållbar värld.

Skäl #100

Ingen röst är en bortkastad röst. Varje röst som F! har fått har lett oss fram till den punkt där vi står idag. Vi har representation i 13 kommuner och EU. Vi har en stärkt ekonomi genom det partistöd vi får baserat på valresultatet 2014. Vi får våra valsedlar betalda och distribuerade till alla vallokaler i landet för att vi fick ett tillräckligt stort stöd. Framför allt har de 194 719 rösterna vi fick gett oss kraft, inspiration och stöd att fortsätta det feministiska och antirasistiska arbetet för jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet. Sammantaget ger det oss ett bättre utgångsläge än vi någonsin tidigare haft. Det behövs bara att ni som röstade på oss förra gången gör det igen och tar med er en kompis. Vi är övertygade om att när alla som vill rösta på oss, röstar med hjärtat, så kommer vi in i riksdagen med stor marginal.

Fram till valdagen uppdaterar vi denna med ett skäl om dagen att rösta på F!

#100skäl att rösta på F!