Vad händer i våra tretton rosa kommuner?

14 september 2016

Under tre kunskapsfyllda kommundagar i Kiruna fick vi även möjligheten att fråga våra 80 kommunpolitiker hur de senaste två åren har varit. Svaren kan ni läsa här.

KIRUNA

Feministiskt initiativ sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige i Kiruna, med ett ordinarie mandat och två ersättare. F! har dessutom representation i nästan alla nämnder och styrelser: Kommunstyrelsen, Kultur och utbildningsnämnden, Miljö- och byggnämnden, Socialnämnden, Valnämnden, Kiruna bostäder AB och Tekniska verken AB.

Vilken är er främsta framgång i det kommunpolitiska arbetet?

Att vår närvaro i de politiska rummen gör att samtalsklimatet ändras, att orden väljs lite mer omsorgsfullt och att det bland stela kostymer och gamla sedvänjor blivit lite av en tävling vem som kan tänka mest inkluderande. Vi är ett parti i Kiruna Stadshus vars förslag ingen öppet säger emot, vars yrkanden oftast bifalles (även av oppositionspartierna) och vars åsikter till och med efterfrågas, om det är frågor vi inte yttrat oss i.

 • 1,67 % (valresultat 2014)
 • 1 mandat
 • 27 medlemmar
 • 10 aktiva
 • F! i majoritetsstyre tillsammans med S, V, M och Samelistan

Hur gör ni för att nå ut med er politik?

Vi arrangerar och deltar med plakat, talare och synliga partisymboler vid demonstrationer för viktiga frågor, som asylrätten, 1:a maj, internationella kvinnodagen, Kiruna Pride m fl. Vi har också planer på att skapa ett infoblad med ”Det här vill F! Kiruna” i tio punkter, just vad gäller kommunpolitiken. Många vet vad vi står för nationellt sett men vet inte vilka frågor vi driver lokalt. Vi använder Facebook och medlemsmejlen för att lyfta och kommentera frågor, händelser eller politiska beslut på olika nivåer.

Hur ser er organisation ut?

Vi har 27 medlemmar varav ett tiotal är aktiva i den lokala styrelsen/arbetsgrupper. Vi är åtta personer som sitter på olika politiska uppdrag, med representation i samtliga av kommunens officiella beslutsforum.

Berätta mer om F! Kiruna!

Vår mest aktuella fråga är om vi ska bryta majoritetssamarbetet eller stå kvar. Vi upplever att det under dessa två år har gett oss stor insyn i och mycket kunskap om hur politiken bedrivs i Kiruna, men samtidigt har vår egen politik hamnat i skymundan till förmån för majoritetsgruppens överenskommelser. Våra förslag skulle bli synligare om vi gick ur – men vi skulle inte ha samma reella möjlighet att driva igenom dem.

GOTLAND

Feministiskt initiativ sitter sedan 2014 i regionfullmäktige på Gotland, med ett ordinarie mandat och två ersättare. F! har även representation i Hälso- och sjukvårdsnämnden och en nämndemannaplats i tingsrätten.

Vilken är er främsta framgång i det kommunpolitiska arbetet?

Stödet till utsatta EU-medborgare. Det var icke-existerande innan vi började driva frågan. Nu finns härbärge (40 platser), anställd samordnare, och de får gå på SFI.

 • 2,51 % (valresultat 2014)
 • 1 mandat
 • 94 medlemmar
 • 35 aktiva
 • F! i opposition. S, V och MP i majoritetsstyre

Hur gör ni för att nå ut med er politik?

Arbetar brett med varje fråga, att bara lägga – och kanske få igenom – förslag är nästan meningslöst om man inte når ut med det och ingen får veta det. Vi skriver, fotar, gör film, ordnar föreläsningar, manifestationer etc. Deltar aktivt i andra rörelsers manifestationer och gör gemensam sak med andra kring viktiga frågor.

Hur ser er organisation ut?

Eftersom vi har som regel att arbeta brett runt varje fråga har vi arbetsgrupper för det: kommunikation, aktivism, politik, folkbildning. Vi har även två temagrupper: HBTQ (fokus på evenemang på Pride) och djurrätt (håller på och arbetar fram vår lokala djurrättspolitik). Arbetet samordnas i styrelsen som består av representanter för grupperna (Unga Feminister (UF)) finns också representerade i styrelsen). Det praktiska arbetet sker alltså i styrelsen och arbetsgrupper. På medlemsmötena träffas alla och där är det fokus på ideologi och politik – vi har tema på varje medlemsmöte.

Berätta mer om F! Gotland!

Vi pratar mycket om hållbar aktivism – i princip på varje möte. Utan hållbarhet faller allt annat. Vi har väl ingen lösning på den frågan, men att ha ett öppet klimat där det är okej att berätta om man känner att det är tungt hjälper.

GULLSPÅNG

Feministiskt initiativ sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige i Gullspång, med två ordinarie mandat och två ersättare. F! har även representation i Kommunstyrelsen,
Barn- och utbildningsutskottet, Vård- och omsorgsutskottet, Tekniska nämnden, Valnämnden, Avfallsnämnden, Folkhälsorådet och Bostadsbolaget.

Vilken är er främsta framgång i det kommunpolitiska arbetet?

Att vi har fler positioner i nämnder och styrelser än vi faktiskt har mandat för.

 • 4,54 % (valresultat 2014)
 • 2 mandat
 • 18 medlemmar
 • 7 aktiva
 • F! i opposition, valteknisk samverkan med M. S och C i majoritetsstyre. V, MP, KD och L ställde ej upp i valet 2014

Hur gör ni för att nå ut med er politik?

Vi anordnar kulturdagar och picknicks. Vi har en hemsida och anordnar öppna medlemsmöten. Vi har bra kontakt med lokalmedia.

Hur ser er organisation ut?

Vi har en styrelse och en aktiv medlemsgrupp.

Berätta mer om F! Gullspång!

Vi vill samverka så gott det går, tänka långsiktigt och jobba enligt egen personlig förmåga. Vi försöker nå framgång med att implementera våra frågor också den ”mjuka” vägen. Vår senaste stora nyhet är att vi har gett i uppdrag till förvaltningen att skapa en jämställdhetsplan med syfte att jobba mot regeringens fyra jämställdhetsmål.

GÖTEBORG

Feministiskt initiativ sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige i Göteborg, med tre ordinarie mandat och två ersättare. F! har även representation i fullmäktige för Göteborgsregionens kommunalförbund, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, idrotts- och föreningsnämnden, stadsdelsnämnden i centrum, stadsdelsnämnden samt funkisrådet i Örgryte- Härlanda och stadsrevisionen.

Vilken är er främsta framgång i det kommunpolitiska arbetet?

-Vi har förändrat det politiska språket i Göteborg till att bli mer inkluderande ur ett intersektionellt perspektiv.

-Vi har fått igenom flera budgetförslag som förbättrar livssituationen för några av de mest utsatta människorna i kommunen. Här märks ökat stöd till EU-medborgare och papperslösa, möjlighet till SFI och vuxenutbildning för papperslösa och asylsökande och mer pengar till MIKA-mottagningen som arbetar med personer som råkat ut för sexuell traumatisering.

-Vi har satsat stort på att förbättra den fysiska tillgängligheten i offentliga rum för personer med funktionsvariationer. Det handlar om 75 miljoner i en central pott som stadsdelar, nämnder etc. får plocka ur för att kunna genomdriva arbetet med ”Enkelt avhjälpta hinder”.

– Vad gäller personal som är anställd i Staden har vi fördubblat friskvårdsbidraget från 500-1000 kr. 2017 kommer bidraget att öka till 1200kr. Det gynnar särskilt de kvinnodominerade sektorerna i staden.

– Vi har utökat Vård- och Omsorgsprogrammet, med en extratermin språkstöd för de som behöver detta.

– För socialsekreterare har vi fått igenom att de får 25 miljoner mer om året, för att till exempel anställa fler socialsekreterare.

 • 3,96 % (valresultat 2014)
 • 3 mandat
 • 726 medlemmar
 • 25 aktiva
 • F! i minoritetsstyre tillsammans med S, V och MP. F! sitter dock inte i KS

Hur gör ni för att nå ut med er politik?

Fi Göteborg arbetar ständigt med kunskapsöverföring och kreativa samtal mellan politiker och engagerade medlemmar i medlems-, evenemangs- och kommunikationsutskotten. Vi satsar på att producera kvalitativt innehåll som engagerar, snarare än bara informerar. Långsiktigt jobbar vi med målsättningen ”Dubbelt antal stolar i fullmäktige 2018” med att satsa på ett antal strategiska kommunikationsinsatser. Initialt handlar vårt långsiktiga kommunikationsarbete om att göra en grundlig analys av vilka våra väljare är idag och i morgon. Genom satsningen Lokalpolitiskt ABC (arbetsnamn) vill vi utbilda göteborgarna i vad kommunpolitik är och visa dem vad de förtroendevalda faktiskt åstadkommer – och hur det går till. Inget annat parti har tagit positionen.

LUND

F! sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige i Lund, med tre ordinarie mandat och en ersättare. F! har även representation i Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnden Lund stad samt Lund öster, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden, Valnämnden, Revisionsnämnden, Kommunförbundet Skåne, VA Syds ägarnämnd, Funktionshindersrådet, Integrationsrådet, Studentrådet, Kommunfullmäktiges valberedning, Demokratiberedningen samt en nämndemannaplats i tingsrätten.

Vilken är er främsta framgång i det kommunpolitiska arbetet?

Förhandlingarna i det valtekniska samarbetet med S, Mp och V där vi fick många nämndplatser, vilket har gett oss möjlighet att påverka och få insyn inom många olika områden. I Socialnämnden har vi t.ex. fått lite utav en utslagsröst i viktiga frågor gällande utsatta människor. Vi har lagt en helt egen budget!

 • 3,62 % (valresultat 2014)
 • 3 mandat
 • 178 medlemmar
 • 36 aktiva
 • F! var i minoritetsstyre tillsammans med S, V, MP. Hösten 2015 lämnade V och F! samarbetet. F! sitter nu i opposition

Hur gör ni för att nå ut med er politik?

Protokollsanteckningar, interpellationer, motioner och genom att höra av sig till media. Hitta samarbeten inom och utanför de så kallade blockgränserna i olika frågor. Fi-fikor, sociala medier, medverka på demonstrationer & manifestationer.

Hur ser er organisation ut?

Två partiföreträdare ansvarar för att hålla samman politikerna och vara ett stöd för dem samt hålla sig à jour med politiska händelser. Övriga politiker avger rapporter till partiföreträdarna efter varje nämndmöte. Politikerna har gemensamma träffar där vi diskuterar större, organisatoriska och politiska frågor. Kommunfullmäktige (KF)-gruppen har träffar inför sammanträdena, och träffar även Kommunstyrelse (KS)-politikern inför sammanträdena. Via en gemensam mejlgrupp för politiker, ordförande och kommunikationsansvariga följer vi med i politikernas arbete. Partiföreträdaren är ständigt tillfälligt förordnad styrelsemötena. Aktivitetsansvariga i styrelsen ordnar Fi-fikor på olika teman och demonstrationer och manifestationer. Medlemmar bjuds in till medlemsmöten och får vara med och ta viktiga politiska och organisatoriska beslut.

Berätta mer om F! Lund!

Vi har påverkat debatten! Våra ämnen talas om för att vi finns där. Vi är det feministiska samvetet och får därför stort inflytande när andras förslag utarbetas. Vi kan påverka politiken på flera sätt. Vi är välkomnande även gentemot personer från andra partier, det kan sluta med att de byter parti!

MALMÖ

Fi sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige i Malmö, med två ordinarie mandat och två ersättare.

Vilken är er främsta framgång i det kommunpolitiska arbetet?

Vi har jobbat hårt för att vara en kritisk parlamentarisk röst mot kommunens del i införandet av ökade gränskontroller. Vi har även med alla metoder debatterat, synliggjort, demonstrerat, motionerat mot kommunens kränkningar av socialt utsatta romers rättigheter och försökt få fram trygga boendealternativ och information på rätt språk till de berörda. På pappret har vi fått igenom att tjänstepersoner ska benämnas just så, könsneutralt. Två motioner har vi också lämnat in som vi ser fram emot debatterna för: vegetabilisk norm för skolmat och könsneutrala badmöjligheter.

 • 3,23 % (valresultat 2014)
 • 2 mandat
 • 344 medlemmar
 • 50 aktiva
 • F! i opposition. S och MP i minoritetsstyre

Hur gör ni för att nå ut med er politik?

Samtidigt som vi upplever att vår möjlighet att påverka i Kommunfullmäktige (KF) just nu är begränsad (t.ex. är alla andra partier utom vi, inklusive SD representerade i Kommunstyrelsen), har vi lyxen att befinna oss i en stad full av aktivistisk aktivitet. Vi har använt det till att bygga relationer och föra politiska samtal utanför KF. Väl i KF märks det när vi säger det som ingen annan säger, och många inte vill höra. Det är så vi når -in- med vår politik. Hur vi når ut är genom att i de ofta redan uppgjorda ärendena vända oss till våra supporters, medlemmar, blivande medlemmar och blivande politiker i debatter som vi plockar ut och sprider filmklipp ifrån.

Hur ser er organisation ut?

Vi är just nu inne i en stor omorganisation där arbetet i Kommunfullmäktige (KF) ingår som ett spår vid sidan av exempelvis redaktionsgruppen i Politikutskottet. Redaktionsgruppen
jobbar med workshops och utveckling av vårt lokalpolitiska program. Två från styrelsen är kommunpolitiska samordnare, ett medlemsmöte har precis beslutat att vi ska ha ett roterande gruppledarskap på 6 månader för kunskapsutjämning i den externa representationen och vi arbetar för att tillsätta en intern sammankallande som har koll
på arbetsprocesserna. Vi har en anställd politisk sekreterare som samordnar det politiska innehållet och kommunikationen.

Berätta mer om F! Malmö!

Vår stora utmaning är fortfarande att hitta tillförlitliga former internt. Vilket mandat har en politiker, vad gör vi enskilt och i grupp, vilken relation har folkvalda representanter och organisationens styrelse till varandra, vilket stöd behöver de folkvalda av medlemmar och vilket ansvar har politikerna gentemot medlemmarna är några exempel på frågor vi klurar på
som väcker både praktiska som ideologiska tankar.

NORRKÖPING

Feministiskt initiativ sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige i Norrköping, med ett ordinarie mandat och två ersättare. F! har även representation i Utbildningsnämnden, Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Valnämnden och Upplev Norrköping AB.

Vilken är er främsta framgång i det kommunpolitiska arbetet?

Vi har argumenterat fram jämställdhetsmål i den kommunala budgeten, där fanns tidigare inga.

 • 1,66 % (valresultat 2014)
 • 1 mandat
 • 84 medlemmar
 • 15 aktiva
 • F! i opposition. S, C, L och KD i majoritetsstyre

Hur ser er organisation ut?

Inför Kommunfullmäktige-mötena (KF) jobbar vi tätt ihop kring frågorna där. En gång i månaden har Kommunfullmäktige- och nämndrepresentanter ett möte, dit alla i partiet är välkomna, för att bolla funderingar, kolla över vilka frågor som är på gång och berätta om vad som sagts i nämnder och sammanträden. Det ger en bra samverkan!

Berätta mer om F! Norrköping!

Vi planerar att få med oss flera partier från oppositionen på en gemensam motion om att anställa en jämställdhetsstrateg och inrätta ett jämställdhetsutskott.

UPPSALA

Feministiskt initiativ sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige i Uppsala, med två ordinarie mandat och en ersättare. F! har även representation i Jämställdhetsrådet, Valberedningen Uppsala kommunfullmäktige samt tre nämndemannaplatser i tingsrätten.

Vilken är er främsta framgång i det kommunpolitiska arbetet?

Vi har lyft debatten i kommunfullmäktige och givit frågan om mänskliga rättigheter på lokal nivå samt mänsklig säkerhet och social hållbarhet ett större utrymme.

 • 3,19 % (valresultat 2014)
 • 2 mandat
 • 243 medlemmar
 • 20 aktiva
 • F! i opposition. S, V och MP i majoritetsstyre

Hur gör ni för att nå ut med er politik?

Vi arbetar tätt intill den lokala politiken genom att vara en ständig och växande röst och närvaro i den lokala median och på Uppsalas gator och torg

Hur ser er organisation ut?

En kommunfullmäktige-grupp som representerar oss i kommunfullmäktige tillsammans med en politisk sekreterare, en politikgrupp som jobbar med partiets mer långsiktiga politikutveckling och våra medlemmar, aktiva och styrelse.

UMEÅ

Feministiskt initiativ sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige i Umeå, med tre ordinarie mandat och två ersättare. F! har även representation i Jämställdhetsutskottet, För- och grundskolenämnden, Individ- och familjenämnden, Kulturnämnden, Äldrenämnden samt en nämndemannaplats i tingsrätten.

Vilken är er främsta framgång i det kommunpolitiska arbetet?

Vår främsta framgång var nu i mars, när en majoritet av fullmäktige biföll vår enskilda motion om att utreda möjligheten till medlemskap i ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism), Unescos (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur) antirasistiska nätverk i Europa.

 • 3,90 % (valresultat 2014)
 • 3 mandat
 • 144 medlemmar
 • F! i opposition, valteknisk samverkan med V, S, MP, M, C, L, KD och Arbetarpartiet i majoritetsstyre

Hur gör ni för att nå ut med er politik?

Vi kommunicerar ut, främst genom sociala medier. Där rapporterar vi vad vi gör i fullmäktige, delar debattartiklar, osv.

Hur ser er organisation ut?

Vi organiserar upp det allra mesta genom en styrelse. Tidigare har vi haft olika temagrupper. Men, eftersom vi har få platser i utskott/nämnder, har vi valt att slå samman grupperna till styrelsen.

Berätta mer om F! Umeå!

I Umeå tillhör vi en av de mest aktiva oppositions- partierna och vi har utövat stort reellt inflytande, inte minst i frågor som rör antidiskriminering. Vi sätter våra hjärtefrågor på dagordningen och på det sättet utövar vi makt.

SVALÖV

Feministiskt initiativ sitter sedan 2014 i kommun- fullmäktige i Svalöv, med ett ordinarie mandat och två ersättare. F! har även representation i Kommun- styrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden, Bildningsnämnden och Valberedningsnämnden.

Vilken är er främsta framgång i det kommun- politiska arbetet?

Antalet platser vi förhandlat fram. Att vi tvingat andra partier att beakta frågor som de tidigare struntat i. Vår närvaro är en ständig påminnelse om Fi:s politik och jämställdhetsperspektivet. Vi påverkar språket och agendan även om det inte alltid syns i besluten. En stor framgång var när sittande koalition månaden efter att de röstat ner vår motion om prideflaggor och normkritisk utbildning inom alla enheter i kommunen knyckte den och, efter lite puts, lade fram den som sin egen. Vi har drivit på gällande beslut av CEMR-deklarationen (The Council of European Municipalities and Regions) och bredband på landsbygden.

 • 2,08 % (valresultat 2014)
 • 1 mandat
 • 15 medlemmar
 • 8 aktiva
 • F! i opposition, valteknisk samverkan med C, V och MP. S, M och L i majoritetsstyre

Hur gör ni för att nå ut med er politik?

Här har vi mycket kvar att göra men vi har skapat en god relation med lokaltidningen. Vi försöker ordna lustfyllda events, t.ex. Kulturkväll, Queer-picknick osv. Vi bjuder in till medlemsmöten ett par gånger om året.

Hur ser er organisation ut?

Otroligt liten men där var och en har tydliga uppdrag. Styrelse, folkvald representant i kommunfullmäktige samt som ersättare i kommunstyrelsen och tre platser i nämnder. Informellt samarbete med V och Mp, där de tre partirepresentanterna hjälps åt att sätta oss in i och ta ställning till olika kommunpolitiska frågor.

STOCKHOLM

F! sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige i Stockholm, med tre ordinarie mandat och två ersättare samt ordförandeposten i Rådet för mänskliga rättigheter. F! har även representation i Arbetsmarknadsnämnden, Kulturnämnden, Kyrkogårdsnämnden, Socialnämnden, Trafiknämnden, Utbildningsnämnden, Äldrenämnden, Överförmyndarnämnden, Idrottsnämnden, Valnämnden, Valberedningen Kommunfullmäktige & Kommunstyrelsen, Stadsrevisionen, Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, Stockholm vatten AB, Stiftelsen August Strindberg samt stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby, Södermalm ochÄlvsjö.

Vilken är er främsta framgång i det kommunpolitiska arbetet?

Att vi  fick igenom Rådet för mänskliga rättigheter, där vi har ordförandeposten. Genom det har vi möjlighet att sätta fokus våra allra viktigaste frågor och försäkra att staden arbetar jämställt, normkritiskt, antirasistiskt, icke-diskriminerade och tillgängligt. En specifik fråga är när vi fördubblade stödet till kvinnojourerna – från 8 miljoner till 16.

 • 4,64 % (valresultat 2014)
 • 3 mandat
 • 1 436 medlemmar
 • 60 aktiva
 • F! i majoritetsstyre tillsammans med S, MP och V

Hur gör ni för att nå ut med er politik?

Vi skriver många debattartiklar och sticker ut hakan så mycket vi kan med tanke på att vi är del i en majoritet. Har vi tur nappar någon sur liberal eller kristdemokrat och börjar skälla på oss, så att vi får skriva en replik.

Hur ser er organisation ut?

Fi Stockholm är än så länge en integrerad del av Fi Storstockholm. Det betyder att vår organisation egentligen bara består av politiker, medan aktivisterna kommer från  flera av Storstockholms kommuner. Vi har ett politikutskott, PU, som består av alla Fi- politiker i nämnder, råd, bolag, stiftelser etc. Del av politikutskott är förstås kommunfullmäktige-gruppen som består av ledamöterna och ersättarna i fullmäktige. Sedan har vi två gruppledare (nytt sedan bara någon månad) som delar på ansvaret för olika delar. Under hösten ska vi börja förbereda för att Fi Stockholm ska bli en egen organisation, och en stor del av det är att hitta riktigt bra former för medlemsinflytande och aktivism.

Berätta mer om F! Stockholm!

Det är riktigt slitigt att som nytt parti hamna i en majoritet. Vi är färre och har mindre resurser än alla de andra i samarbetet, och måste prioritera bort en del. Trots det är arbetsbelastningen hög på både politiker och personal, och det är ofta svårt att skapa en balans mellan det som måste göras och en hållbar arbetsmiljö. Men vi kämpar på – belöningen är ju att se när vår politik förverkligas!

SIMRISHAMN

Feministiskt initiativ sitter sedan 2010 i kommunfullmäktige i Simrishamn, med fyra ordinarie mandat och två ersättare. F! har även representation i Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens två arbetsutskott, Barn- och utbildningsnämnden och dess utskott, Socialnämnden och dess utskott, Kultur- och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Myndighetsnämnden, Simrishamns Näringslivsutveckling AB, revisionen samt en nämndemannaplats i tingsrätten.

Vilken är er främsta framgång i det kommunpolitiska arbetet?

Det stora stödet, nästan nio procent. Att vi väckt politikerna när det gäller viktiga frågor som jämställdhet och solidaritet med marginaliserade grupper. Att diskussionsklimatet höjts och era röster blir hörda i politiken. Att vi varit föremål för en forskningsstudie som i sin bredd är läsvärd för alla kommunens politiker.

 • 8,89 % (valresultat 2014)
 • 4 mandat
 • 54 medlemmar
 • 12 aktiva
 • F! i opposition, valteknisk samverkan med M och V. S, C, L, MP och Österlenpartiet i majoritetsstyre

Hur gör ni för att nå ut med er politik?

Folkbildning, jobba med kommunikation, torgmöten, homepartys, insändare och artiklar.

Hur ser er organisation ut?

F! Simrishamn ligger under F! Österlen som är en medlemsförening för de fyra kommunerna i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Föreningen har funnits sedan hösten 2009 och F! har suttit i kommunfullmäktige sedan valet 2010.

SALA

F! Sala sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige i Sala, med ett mandat och två ersättare. F! har även representation demokratiberedningen, ersättare i kommunstyrelse samt vård- och omsorgsnämnden samt insynsplats i kommunstyrelsens ledningsutskott.

Vilken är er främsta framgång i det kommunpolitiska arbetet?

Att vi kom in! Vi mobiliserade våra krafter, bildade kommunförening, organiserade oss och tog ett mandat i fullmäktige på tre månader ca. Vi väcker frågor som har med jämställdhet att göra, arbetar ständigt för de marginaliserade grupperna och deltar aktivt i debatten. Vi har också nu i höst ordnat NyF!ken Sala-veckan, en hel vecka med föreläsningar, konserter, teaterföreställningar osv gratis för allmänheten med fokus på jämställdhet och anti-rasism. Vi lägger motion på motion till fullmäktige, jobbar mer intensivt med detta än många av de andra etablerade partierna. Tyvärr styr Allians för Sala med stöd av SD här, vilket sporrar oss till att jobba hårt för ett skifte nästa val.

 • 2 procent i valet 2014
 • 1 mandat
 • 25 medlemmar
 • 13 aktiva, som alla ingår i styrelsen
 • F! i opposition, valteknisk samverkan med S, V och Mp.

Hur gör ni för att nå ut med er politik?

Vi skriver insändare, deltar i debatter, träffar anställda, byalag, boende på asylboenden osv. Vi sammanfattar mötena vi deltagit i och sprider i sociala medier. Vi uppvaktar vår lokaltidning ofta samt har Fika med F! för allmänhet och nyfikna. Vår NyF!ken-vecka nådde ut till ett stort antal!

Vår största utmaning är att hitta tiden att göra allt vi vill. Som kommunpolitiker i ett litet oetablerat parti får vi inget “gratis” eller “på köpet”. Vi gör alla detta på vår fritid och måste hitta balansen i detta. Det är också svårt som tidigare icke-politisk aktiv att hitta formerna, språket och arbetssätten för att kunna påverka och förändra på de sätt vi vill. Men vi lär oss hela tiden, kämpar på och kommer bli fler efter nästa val!

Som feminist är du aldrig ensam